RÅ 1998 not 86

Yrkande om inhibition avseende restförd skatt behandlades som en begäran om anstånd med inbetalning av skatt och avvisades

Not 86. Ansökan av Sten S. om resning i mål om inkomst- och förmögenhetstaxering år 1990. - Taxeringsnämnden åsatte i avsaknad av självdeklaration Sten S. taxeringar skönsmässigt för taxeringsåret 1990 till följande belopp (här uteslutna). - Sten S. överklagade taxeringsnämndens beslut. Länsrätten i Hallands län avslog överklagandet i dom den 24 november 1992. Sedan Sten S. överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Göteborg överklagandet enligt dom den 11 mars 1994. Regeringsrätten beslöt den 29 november 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Sten S. ansökte om resning och anförde till stöd för ansökningen bl.a. följande. Han utflyttade 1982 till Frankrike och Spanien. På grund av utflyttningen avlämnade han inte allmänna självdeklarationer för inkomståren 1985-1989. Skatteförvaltningen i Halmstad ifrågasatte 1986 Sten S:s utflyttning. I beslut från skatteförvaltningen blev hanförklarad återflyttad till Sverige och därmed skönsmässigt påförd inkomst för inkomståren 1985-1989. Han överklagade ända till Regeringsrätten men utan framgång. Han har under skatteprocessen på grund av sjukdom inte kunnat lämna egna självdeklarationer för bedömning av skattens storlek vid skattskyldighet i Sverige. Inledningsvis blev han anmodad av sin rådgivare att inte lämna självdeklaration. Någon av de första dagarna i februari 1992 drabbades han av en hjärnblödning (stroke) vilket resulterade i en långvarig lasarettsvistelse. Han hade påkallat muntlig förhandling som var utsatt till den 6 februari 1992. Han önskade få förhandlingen inställd, vilket länsrätten inte accepterade utan avgjorde målet på handlingarna. Efter hjärnblödningen drabbades han av en synförsämring, som medfört att han fått en mycket dålig syn. Han har även varit i dålig psykisk balans och inte orkat ta aktiv del i skatteprocessen. Skatteförvaltningen i Halland har på grund av länsrättens dom anmält honom för grovt skattebedrägeri för att han inte deklarerat för 1985. Denna utredning lades ner först i februari 1995. Han har med biträde av revisor nu sammanställt deklarationer för åren 1985-1989 som utvisar de beskattningsbara inkomsterna för varje år. De nu upprättade deklarationerna skulle i skatteprocessen ha lett till annan och väsentligt lägre skatt. Han yrkade att Regeringsrätten skulle bestämma hans beskattningsbara inkomster för inkomståret 1989 i enlighet med en till ansökningen fogad allmän självdeklaration och fastställa hans skatt i enlighet härmed eller i vart fall fastställa skatten till väsentligt lägre belopp än enligt domarna. - Sten S. yrkade även inhibition avseende restförda skatter för taxeringsåret 1990. - I yttrande över ansökningen anförde Riksskatteverket (RSV) att Sten S. inte hade blivit för högt taxerad för det aktuella taxeringsåret och avstyrkte därför ansökningen om resning. - Regeringsrätten (1998-05-04, Brink, Werner, Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Regeringsrätten finner att det i målet inte har visats att sådana skäl föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrätten behandlar Sten S:s inhibitionsyrkande som en begäran om anstånd med inbetalning av skatt. Beslut rörande anstånd fattas emellertid av skattemyndigheten i det län, där den skattskyldiges hemortskommun för inkomståret är belägen. Sten S:s yrkande i denna del kan därför inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar yrkandet om inhibition och avslår ansökningen om resning. (fd II 1998-05-04, Johansson)

*REGI

*INST