RÅ 1998 not 87

I mål om utdömande av vite enligt läkemedelslagen (avslag)

Not 87. Ansökan av Heureka Mineralvatten AB om resning i mål om utdömande av vite. - Läkemedelsverket förelade i beslut den 3 februari 1995 med stöd av 24 § läkemedelslagen (1992:859) Heureka Mineralvatten AB förbud vid vite om 250 000 kr att sälja preparatet Heureka med påstående att preparatet är verksamt mot sjukdomar. Beslutet vann laga kraft. Sedan Läkemedelsverket blivit uppmärksammat på att produkten fortsatt att säljas på sätt som tidigare, yrkade verket hos Länsrätten i Uppsala län att vitet skulle dömas ut. I dom den 6 november 1996 dömde länsrätten ut det förelagda vitet om 250 000 kr. Hos Kammarrätten i Stockholm yrkade bolaget att länsrättens dom skulle undanröjas. Kammarrätten avslog överklagandet i dom den 21 mars 1997. Bolaget överklagade domen till Regeringsrätten, som den 4 juni 1997 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Bolaget ansökte om resning och yrkade muntlig förhandling. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Läkemedelsverkets ställningstagande grundade sig uteslutande på en tv-sändning den 24 juli 1996 och tv-bolagets provtagning av drycken Heureka. Verket hade aldrig gjort någon analys av denna. Bolaget hade beslutat att inte längre tillsätta ginseng till drycken. -Regeringsrätten (1998-05-04, Brink, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla muntlig förhandling. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bolaget har inte visat att det föreligger sådant förhållande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1998-04-21, Berendt)

*REGI

*INST