RÅ 1998 not 92

Bygglov (bygglov för tillfällig åtgärd ansågs inte kunna meddelas för inbyggnad av uteservering på gatumark)

Not 92. Överklagande av Stadsbyggnadsnämnden i Motala kommun ang. tillfälligt bygglov. - Stadsbyggnadsnämnden i Motala avslog, med hänvisning till 8 kap. 11 § plan- och bygglagen (1987:10, PBL), en ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd avseende inbyggnad av uteservering. Stadsbyggnadsenheten hade i yttrande tolkat förslaget som tillbyggnad av restaurangen på mark som utgör gatumark i gällande detaljplan. 1 yttrandet angavs att lov för tillfällig åtgärd för anordnande av enklare trädäck till uteservering på gatumark tidigare hade beviljats. - Restaurang Champs Elyseés överklagade stadsbyggnadsnämndens beslut och yrkade att bygglov skulle beviljas. I överklagandet anfördes bl.a. följande. Restaurangen bedrivs året runt och är välfrekventerad. Sommartid har man uteservering på trottoaren. Avsikten är att bygga in uteserveringen så att den kan användas året runt. Inbyggnaden skall vara helt demonterbar. Trottoaren är mycket bred och det finns gott om plats för förbipasserande även efter inbyggnaden. Motsvarande inbyggda uteserveringar finns i många andra städer. Det är viktigt för sökanden att utveckla sin rörelse på angivet sätt ur lönsamhetssynpunkt. - Representanter för länsstyrelsen besökte den 9 mars 1995 fastigheten i närvaro av representanter för stadsbyggnadsenheten och klaganden. Härvid uppgav klaganden bl.a. att även bottenplattan avsågs vara demonterbar och alltså ej bestå av gjutna plintar. Restaurangen skulle ombesörja snöröjning vid inbyggnaden. -Länsstyrelsen i Östergötlands län (1995-05-15, ordförande Hultström): För fastigheten gäller en stadsplan fastställd av länsstyrelsen den 4 maj 1982. Planen gäller enligt 17 kap. 4 § plan- och bygglagen som detaljplan enligt PBL. Den föreslagna tillbyggnaden avses bli placerad på mark som i planen är avsedd som allmän plats, gata. - Enligt ansökan i ärendet avser denna tillfällig åtgärd. Enligt 8 kap. 14 § PBL får bygglov för tillfällig åtgärd lämnas även om bygglov inte kan lämnas pga. bestämmelserna 8 kap. 11 eller 12 §§ PBL. - Stadsbyggnadsnämndens beslut får anses innebära att nämnden ansett åtgärden inte utgöra sådan tillfällig åtgärd för vilken bygglov skulle kunna meddelas med stöd av 8 kap. 14 § PBL i strid med bestämmelser i detaljplan. - Syftet med tillbyggnaden har uppgetts vara att skapa större utrymme för serveringen i restaurangen. Detta syfte synes i och för sig närmast ha en långsiktig karaktär. Åtgärden skall dock utföras genom anordningar som är demonterbara och som lätt skall kunna tas bort. De avses att utföras på den yta där man har bygglov för tillfällig åtgärd för uteservering och uppges innebära en inbyggnad av denna. Länsstyrelsen finner vid en sammanvägning av omständigheterna att den planerade åtgärden till sin karaktär ändå får anses vara en sådan tillfällig åtgärd för vilken bygglov enligt 8 kap. 14 § PBL i och för sig kan övervägas. - För att bygglov skall kunna lämnas för en tillfällig åtgärd fordras dessutom en positiv utgång av den lämplighetsprövning som förutsätts i 8 kap. 14 § 1 st. PBL där det anges att bygglov för tillfällig åtgärd "får" lämnas. I ärendet har inte gjorts gällande att åtgärden skulle vara olämplig på något sådant sätt att det skulle kunna utgöra hinder mot bygglov vid en sådan lämplighetsprövning. Länsstyrelsen kan inte heller finna att åtgärderna skulle vara olämpliga vid en sådan prövning. Hinder mot att meddela bygglov för tillfällig åtgärd kan därför inte anses föreligga i ärendet. Överklagandet skall på grund härav bifallas. - I kammarrätten yrkade stadsbyggnadsnämnden att länsstyrelsens beslut skulle undanröjas. - Den enskilda motparten bestred bifall. - Kammarrätten i Jönköping (1996-01-31, Wahlqvist, Nordling, Gårdmark): Kammarrätten fastställer länsstyrelsens beslut. - I Regeringsrätten yrkade stadsbyggnadsnämnden att Regeringsrätten, med ändring av kammarrättens avgörande, skulle avslå ansökan om tillfälligt bygglov. Till stöd för sin talan anförde nämnden bl.a. följande. I ifrågavarande ärende hade sökanden uppgett att tillbyggnaden skulle vara demonterbar medan däremot nyttjandet inte på något sätt sades motsvara ett tillfälligt behov. Det kunde ifrågasättas om det var tillräckligt att sökanden själv benämnde åtgärden som tillfällig för att 8 kap. 14 § PBL skulle anses tillämplig. Nämnden vidhöll också det som tidigare anförts rörande olägenheter ur allmän synpunkt. - Motparten bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1998-05-08, Werner, Sjöberg, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 kap. 14 § PBL får, om bygglov inte kan lämnas på grund av bestämmelserna i 11 eller 12 § i samma kapitel, bygglov för tillfällig åtgärd lämnas om sökanden begär det. - I PBL regleras inte närmare vad som avses med en tillfällig åtgärd. Inte heller finns det några uttalanden i förarbetena som ger vägledning i frågan om den i målet aktuella tillbyggnaden är att anse som en tillfällig åtgärd. Regeringsrätten har i ett tidigare mål angående bygglov för tillfällig åtgärd (RÅ 1994 ref. 13) gjort följande uttalande: Som ett grundläggande krav gäller emellertid att den avsedda åtgärden verkligen är tillfällig. Det är naturligtvis därvid inte tillräckligt, att ansökningen endast avser en begränsad period, som ryms inom den i 8 kap. 14 § andra stycket föreskrivna maximitiden. Omständigheterna måste också vara sådana, att åtgärdens provisoriska karaktär med hänsyn till dess syfte och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att återgå till ett planenligt användningssätt framstår som reell. - Sökanden har som skäl för sin ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd åberopat att den planerade tillbyggnaden är av vikt ur lönsamhets- och konkurrenssynpunkt samt att byggnationen skall ske i helt demonterbara delar. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - De lönsamhets- och konkurrensskäl som åberopats av sökanden ger inte uttryck för ett tillfälligt behov av en tillbyggnad. Det förhållandet att tillbyggnaden skall vara lätt demonterbar medför inte att åtgärden ändå skall anses vara tillfällig. Att byggnationen avses ske på den yta där sökanden i enlighet med tidigare beviljat bygglov för tillfällig åtgärd brukar anordna uteservering sommartid föranleder inte annan bedömning. Förutsättningar att meddela bygglov för tillfällig åtgärd föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsstyrelsens avgöranden och fastställer stadsbyggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd. (fd II 1998-04-02, I. Larsson)

*REGI

*INST