RÅ 1999 not 100

Överlåtelse till underpris av en fastighet från en ideell förening till föreningens medlemmar ansågs medföra uttagsbeskattning (förhandsbesked) / Överlåtelse till underpris av en fastighet från en ideell förening till föreningens medlemmar ansågs medföra utdelningsbeskattning av medlemmarna (förhandsbesked) / Överlåtelse till underpris av en fastighet från en ideell förening till föreningens medlemmar ansågs medföra uttagsbeskattning av föreningen och utdelningsbeskattning av medlemmarna

Not 100. Överklagande av de ideella föreningarna A och B över ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade A och B (1) om det uppkom några skattekonsekvenser för A vid överföring av en fastighet till ett värde som motsvarade skattemässigt restvärde till a) ett handelsbolag , b) ett aktiebolag eller c) en ekonomisk förening i vilket/vilken medlemmarna i den ideella föreningen var medlemmar alternativt ägde aktier, (2) vad anskaffningsvärdet på fastigheten blev för det nybildade bolaget/föreningen samt (3) om medlemmarna i den ideella föreningen blev skattskyldiga för utdelade/överförda belopp såsom utdelning eller på annat sätt a) vid överföringen av fastigheten eller b) vid A:s upplösning. -Skatterättsnämnden (1998-01-30, Ersson, ordf., Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Fråga 1. En avyttring av fastigheten föranleder i samtliga alternativ som avses med frågan uttagsbeskattning av A. - Fråga 2. Anskaffningsvärdet för fastigheten utgörs av marknadsvärdet. - Fråga 3. Vid en avyttring av fastigheten utgör den del av skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde och vederlaget som belöper på B utdelning för B enligt 3 § 8 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL). Bestämmelsen är tillämplig även vid en upplösning av A. - Motivering. Enligt förutsättningarna är A en obegränsat skattskyldig ideell förening. Avsikten är att den av A ägda fastigheten skall till underpris (skattemässigt restvärde) överlåtas till ett av de tre medlemmarna ägt aktiebolag eller handelsbolag eller till en av dem bildad ekonomisk förening. Ägarandelarna skall motsvara medlemmarnas "andelar" i A. Efter överlåtelsen kommer A att likvideras och kvarvarande tillgångar utskiftas till medlemmarna. - Nämnden behandlar nedan frågorna i en annan följd än de ställts i ansökningen. - Enligt 3 § 8 mom. första stycket SIL räknas till utdelning "vad som i samband med ideell förenings upplösning, medlems avgång ur föreningen e.d. utskiftas till medlem utöver inbetald insats". Att beskattning som för utdelning kan komma att ske vid en upplösning av A följer således direkt av lagtexten (fråga 3 b). - I fråga huruvida utdelningsbeskattning också kan ske i det fall A överlåter fastigheten för underpris till ett bolag eller en ekonomisk förening (fråga 3 a) gör nämnden följande bedömning. Ett medlemskap i en ideell förening kan inte jämställas med ett indirekt ägande av föreningens tillgångar och medlemmarna kan i princip inte själva tillgodogöra sig en värdeökning på tillgångarna. I och med att aktierna i ett aktiebolag eller andelarna i ett handelsbolag eller en ekonomisk förening representerar ett ekonomiskt realiserbart värde för ägaren förändras medlemmarnas ekonomiska situation om värden genom en underprisförsäljning överförs till A till ett aktiebolag eller handelsbolag eller en ekonomisk förening som medlemmarna är delägare i . Mot denna bakgrund bör de skattemässiga effekterna av överlåtelsen av fastigheten till underpris - som för A:s del närmast har karaktär av en delupplösning (jfr prop. 1976/77:135 s. 87 och 88) - bli desamma som om ett belopp motsvarande underpriset fördelats på medlemmarna i förhållande till deras "andelar" i A. Den ifrågavarande överlåtelsen bör därmed föranleda utdelningsbeskattning av medlemmarna enligt 3 § 8 mom. första stycket SIL. - Som framgår av det föregående föranleder en överlåtelse av fastigheten till underpris utdelningsbeskattning av medlemmarna. Det till medlemmarna överförda nettovärdet bör vid sådant förhållande inte heller undantas från uttagsbeskattning. Överlåtelsen av fastigheten föranleder således uttagsbeskattning av A (fråga 1 a-c). - Mot bakgrund av att utdelnings- och uttagsbeskattning skall ske får anskaffningsvärdet för fastigheten hos förvärvaren anses utgöras av marknadsvärdet (fråga 2). - I överklagandet yrkade A och B att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked på så sätt att frågorna 1 och 3 besvarades nekande. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1999-05-03, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Sedan Skatterättsnämnden meddelade sitt förhandsbesked har bestämmelserna om överlåtelser till underpris i kommunalskattelagen (1928:370) ändrats (punkterna 1-1 b av anvisningarna till 22 §) och nya bestämmelser tillkommit genom lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1999 och skall tillämpas i fråga om överlåtelser som sker efter ikraftträdandet. Förhandsbeskedet bör därför begränsas till att avse överlåtelse på vilken äldre bestämmelser är tillämpliga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar som överklagats. Förhandsbeskedet gäller endast överlåtelse som ägt rum före den 1 januari 1999. (fd II 1999-03-23, Hedin)

*REGI

*INST