RÅ 1999 not 105

Tillämplig skattesats för vissa upphovsrättsliga tjänster (förhandsbesked)

Not 105. Överklagande av X av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X bl.a. om tillämplig skattesats vid tillhandahållande av vissa tjänster. -Skatterättsnämnden (1998-02-04, Nyström, Ohlson, Peterson, Sjöberg, Sjöstrand; Wingren ordf., och Rabe skiljaktiga): Förhandsbesked. X:s tillhandahållanden enligt leveransavtalet med Y kan inte till någon del anses avse upplåtelse eller överlåtelse av sådan rättighet för vilken skatten enligt 7 kap. 1 § tredje stycket punkt 4 mervärdesskattelagen (1994:200) skall tas ut med endast 6 procent av beskattningsunderlaget. - Endast den del av X:s tillhandahållande enligt leveransavtalet med Z som omfattar rättighetens natur (utesluten här) omfattas av den nyssnämnda bestämmelsen. - Avvisning - Ansökningen avvisas till de delar den inte har besvarats genom förhandsbeskedet. - I överklagandet yrkade X att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens beslut, skulle meddela ett förhandsbesked i enlighet med minoritetens skiljaktiga mening i nämnden. - Riksskatteverket hemställde att överklagandet skulle lämnas utan bifall. - Regeringsrätten (1999-05-04, Swartling, Rundqvist, Eliason, Nilsson): Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1998-10-29, Sundin)

*REGI

*INST