RÅ 1999 not 106

Reklamskatt (reklamtrycksak eller trycksak med skattepliktiga annonser) / Reklamtrycksak eller trycksak med skattepliktiga annonser? (förhandsbesked)

Not 106. Överklagande av AB X av ett förhandsbesked i reklamskattefråga. - I en ansökan om förhandsbesked ställde AB X ett antal frågor rörande reklamskatt. -Skatterättsnämnden (1997-07-23, Wingren, ordf., Lindberg, Nyström, Ohlson, Peterson, Rabe): Reklammeddelandena som de i ärendet skall, oavsett om de distribueras i (distributionssätten uteslutna här), i reklamskattehänseende anses som trycksaker med skattepliktiga annonser. - Motivering. - - - De regler i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, RSL, som aktualiseras i ärendet är i första hand följande. I 1 § andra stycket 6 RSL anges att med reklamtrycksak förstås trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam. Med trycksak förstås enligt 1 § andra stycket § RSL avtryck som framställts i flera lika exemplar i tryckpress eller genom screenförfarande och med annons förstås enligt samma stycket 3 särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för återgivning av text eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme i trycksaken som tagits i anspråk av utgivaren för egen reklam. Enligt 3 § RSL föreligger skatteplikt, om inte annat följer av 4 §, för annons som avses reklam och för annan annons för vilken vederlag utgår. Något undantag enligt 4 § aktualiseras inte i ärendet. - Av intresse är också bestämmelserna om skattskyldigheten och om skattskyldighetens inträde. Av 9 och 11 §§ RSL följer såvitt nu är aktuellt att skattskyldig är den som i yrkesmässig verksamhet inom landet offentliggör skattepliktig annons eller framställer skattepliktig reklamtrycksak samt att skattskyldigheten, om fråga inte är om förskottsbetalningar, inträder såvitt gäller annonser när skattepliktig annons offentliggörs och såvitt gäller reklamtrycksaker när skattepliktig reklamtrycksak levereras till köpare eller annars tas ut från rörelsen. Av förarbetena till RSL framgår att med offentliggörande avses distributionen av trycksaken (se t.ex. prop. 1972:58 s. 46). - Slutligen, enligt punkt 3 av anvisningarna till 1 § RSL anses trycksak inte som reklamtrycksak enbart av den anledningen att den innehåller annonser med reklam för annan än utgivaren. - Nämnden gör följande bedömning. - Varken i RSL eller dess förarbeten finns någon definition av vad som skall förstås med utgivare av en trycksak. Den allmänna uppbyggnaden av reglerna och reglernas utformning i övrigt får emellertid anses ge vid handen att med utgivare avses mediainnehavaren, dvs. den som bestämmer över innehållet i en trycksak på sådant sätt att han kan upplåta utrymme i trycksaken för reklammeddelanden för annan eller ta i anspråk utrymme för egen reklam och som offentliggör trycksaken och därmed, med ett i ärendet inte aktuellt undantag i andra stycket av anvisningarna till 9 §, blir skattskyldig för förekommande skattepliktiga annonser i denna (jfr också 16 § jämfört med 24 § RSL och första stycket av anvisningarna till sistnämnda paragraf, 4 § 4 RSL samt prop. 1971:28 till den upphävda förordningen /1971:170/ om annonsskatt, s. 8). - I ärendet är det oomtvistat att såväl de aktuella häftena som lösbladen, samlade i kuvert eller plastomslag, är avtryck framställda i flera lika exemplar i tryckpress. Undantaget enligt punkt 2 första stycket av anvisningarna till 1 § RSL för kontorsmaterial, emballage eller liknande är inte tillämpligt. Häftena och lösbladen är därför trycksaker enligt RSL. - Ifrågavarande trycksaker framställs av ett tryckeri på uppdrag av AB X, som är den faktiska beställaren av innehållet i och köpare av trycksakerna, och distribueras genom postbefordran av bolaget, som därigenom offentliggör innehållet i dem. Bolaget är därmed i enlighet med det ovan anförda och således oavsett om trycksakerna innehåller uppgift härom eller inte att anse som utgivare. Eftersom utrymmena i trycksakerna upplåtits av bolaget för återgivning av text eller bild med reklam för annan än bolaget följer av den ovannämnda punkten 3 av anvisningarna till 1 § RSL att trycksakerna inte är att anse som reklamtrycksaker. Trycksakerna är således både som häften och som lösblad i kuvert eller plastomslag att anse som trycksaker med skattepliktiga annonser (jfr RÅ 1975 Aa 59). Att bolaget är i intressegemenskap med en eller flera av annonsörerna medför inte annan bedömning (jfr RÅ 1984 Aa 146) liksom ej heller det förhållandet att trycksakerna förses med identifikation i form av ordningstal, eventuellt i kombination med årtal. - I överklagandet yrkade AB X att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att de aktuella kuponghäftena skulle betraktas som reklamtrycksaker vid tillämpning av lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1999-05-05, Werner, Lavin, Nilsson, Schäder): Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens beslut. (fd II 1999-04-21, Jansson)

*REGI

*INST