RÅ 1999 not 109

Ansökan av Per-Ove A. om resning i mål ang. eftertaxering för 1990

Not 109. Ansökan av Per-Ove A. om resning i mål ang. eftertaxering för 1990. - Per-Ove A. eftertaxerades för 1990 enligt dom den 17 december 1992 av Länsrätten i Göteborgs och Bohus län för inkomst av tjänst med 30 405 kr. Beloppet avsåg dels avdrag motsvarande uppburen traktamentsersättning med 26 752 kr och resekostnadsersättning med 10 917 kr, dels bostadsförmån med 2 600 kr som Per-Ove A. erhållit från sin arbetsgivare, Produktionsekonomi AB, Götene, i samband med arbete i Götene. Länsrätten bedömde därvid att Per-Ove A. haft sitt tjänsteställe i Götene och att denna ort därför skulle anses som den vanliga verksamhetsorten. Avdrag motsvarande erhållen ersättning kunde då inte medges. Dock medgavs avdrag för resor mellan bostaden i Göteborg och Götene med 9 864 kr. Kostnadsfri tillgång till bostad i Götene ansågs också utgöra en skattepliktig förmån till följd av tjänst. Per-Ove A. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som enligt dom den 17 maj 1994 avslog överklagandet. Regeringsrätten meddelade ej prövningstillstånd den 6 maj 1996 (mål nr 4194-1994). - I ansökningen yrkade Per-Ove A. att Regeringsrätten skulle bevilja honom resning och att hans ärende omprövades. Till stöd för sin talan åberopade han att Länsrätten i Göteborgs och Bohus län enligt dom den 19 november 1996 avslagit en ansökan om eftertaxering för 1990 avseende Göran N., som också var en tidigare anställd hos Produktionsekonomi AB. När Per-Ove A. fått kännedom om nämnda dom hade han överklagat skattemyndighetens beslut avseende 1991 års taxering. Enligt dom den 24 april 1997 hade länsrätten bifallit hans överklagande. De nu angivna skälen torde vara tillräckliga för att ompröva hans taxering 1990. -Regeringsrätten (1999-05-05, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Per-Ove A. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-04-27, Hartzell)

*REGI

*INST