RÅ 1999 not 11

Invändningar om jäv för personal vid försäkringskassa, försäkringsrätten och Försäkringsöverdomstolen (avslag)

Not 11. Ansökan av Björn Ö. om resning i mål ang. tilläggspension m.m. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa meddelade beslut den 12 april 1989, den 31 juli 1989 och den 18 september 1990 beträffande tilläggspension och sjukpenninggrundande inkomst för Björn Ö. Besluten överklagades av Björn Ö. till Försäkringsrätten för Mellansverige, som i domar den 9 augusti 1990 och den 27 maj 1991 avslog överklagandena. Sedan Björn Ö. överklagat domarna beslöt Försäkringsöverdomstolen den 20 mars 1995 att inte meddela prövningstillstånd i målen. - I skrivelser betecknade som anmälan om rättegångshindersinvändning, jävsinvändning och domvilloklagan yrkade Björn Ö. omprövning av Försäkringsöverdomstolens beslut. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Han hade inte beretts tillfälle att närvara vid en muntlig förhandling inför Försäkringsöverdomstolen. Hans jävsinvändningar mot bl.a. personal vid försäkringskassan och försäkringsrätten hade felaktigt lämnats utan åtgärd. Vidare hade domare och handläggare vid Försäkringsöverdomstolen varit jäviga. -Regeringsrätten (1999-02-01, Lindstam, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar Björn Ö:s skrivelser som ansökningar om resning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Björn Ö. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd II 1999-01-20, Perttu)

*REGI

*INST