RÅ 1999 not 111

Avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnation (avslag) / Avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnation (rättsprövning, avslag)

Not 111. Ansökan av Per-Axel E. om rättsprövning av ett förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. -Byggnadsnämnden i Skövde kommun (1996-08-15)avslog en ansökan om förhandsbesked enligt plan-och bygglagen (1987:10) för nybyggnad av tio enbostadshus på Ryd 15:24 i kommunen. - Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Skaraborgs län (1997-02-03) överklagandet. - Per-Axel E. överklagade länsstyrelsens beslut. Han vidhöll därvid vad han tidigare framfört och framhöll särskilt att myndigheterna inte syntes ha gjort någon ordentlig analys på plats av hur den ansökta åtgärden påverkade de allmänintressen som åberopats samt att rekommendationerna i översiktsplanen tillämpats direkt utan att någon avvägning gjorts mellan allmänintresset och hans intresse av att få utföra åtgärden. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-11-27) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Fastigheten Ryd 15:24 är belägen öster om Billingen och ingår i område som enligt kommunens översiktsplan är av riksintresse för naturvården och friluftslivet enligt 2 kap. 6 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., NRL. Regeringen finner inte skäl att ifrågasätta den avgränsning av riksintresset som kommer till uttryck i översiktsplanen. Den tilltänkta nya bebyggelsegruppen kan med hänsyn till sin omfattning och lokalisering inte anses som en naturlig komplettering till den tidigare på fastigheten tillkomna bebyggelsen. Med utgångspunkt i de intressen som fastlagts bl.a. i NRL och som kommit till uttryck i kommunens översiktsplan finns det ett uttalat allmänt intresse av att kunna behålla området obebyggt. Vid en avvägning mellan det allmänna intresset och Per-Axel E:s enskilda intresse av att få uppföra tio bostadshus på avsedd plats finner regeringen att det enskilda intresset bör stå tillbaka för de allmänna intressena. Vad Per-Axel E. framfört bl.a. om att myndigheterna inte skulle ha gjort en tillräcklig analys av allmänintresset utgör inte skäl till annan bedömning. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning yrkade Per-Axel E. att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och återförvisa ärendet till regeringen för erforderlig handläggning. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Regeringen hade vid sin prövning av bygglovsfrågan inte funnit skäl att ifrågasätta den avgränsning av riksintresset som kom till uttryck i översiktsplanen. Regeringens beslut innebar med hänsyn härtill ett åsidosättande av den s.k. proportionalitetsprincipen. Denna innebar i förevarande fall att det allmänna intresset av att förhindra byggnation på just hans fastighet måste konkretiseras. Det hade inte på något sätt visats att det gjorts någon inventering på fastigheten som talade för att just detta område var att anse som skyddsvärt. Hans egen uppgift i ansökan att byggnationen var planerad på plan marknivå och doldes av vegetation och höga träd hade lämnats utan kommentar liksom hans påpekande att den avsedda marken fram till idag har varit åkermark med växande gröda och därmed knappast tillgänglig för det rörliga friluftslivet. Rättsprövningen borde avse den felaktiga tillämpningen av proportionalitetsprincipen och tillämpningen av föreskriften i 2 kap. 18 § regeringsformen om att det allmänna fick inskränka användningen av mark endast när det krävdes för att tillgodose angelägna allmänna intressen. - Regeringsrätten (1999-05-07, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha underlåtit att göra en tillräckligt ingående prövning av fakta som varit relevanta för förhandsbeskedsfrågan eller felbedömt dessa fakta. Inte heller framgår det att regeringen skulle ha överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i ärenden av förevarande slag. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-04-22, Dahlin)

*REGI

*INST