RÅ 1999 not 121

Invändning om jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag)

Not 121. Ansökan av Berit R. om resning i ärende ang. antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade den 30 oktober 1995 att anta detaljplan för del av kvarteret Gästsalen m.m. inom stadsdelen Hässelby Strand. Länsstyrelsen i Stockholms län avslog genom beslut den 14 februari 1996 överklagande av bl.a. Berit R. av antagandebeslutet. Länsstyrelsens beslut överklagades av bl.a. Berit R. till Regeringen (Miljödepartementet), som den 30 maj 1996 beslutade att avslå överklagandena. Efter ansökningar om rättsprövning förklarade Regeringsrätten i dom den 21 maj 1997 att regeringens beslut skulle stå fast. - Berit R. ansökte om resning. Hon anförde bl.a. följande. I ärendets handläggning i kommunfullmäktige deltog en ledamot som var jävig, eftersom ledamotens bror en månad tidigare hade blivit utsedd till VD för det byggbolag som planerade att bygga på den tomt, som detaljplaneändringen rörde. I den jävsituation som uppstått borde ifrågavarande ledamot ha avstått från att rösta och att aktivt plädera för ändringen av detaljplanen. I stället drev hon mycket aktivt denna ändring till beslut, bl.a. genom att på flera punkter direkt vilseleda kommunfullmäktiges ledamöter. Hon påstod bl.a. att det hade gjorts solstudier och att boende i låghusen nedanför det planerade bygget hade sjöutsikt samt förnekade att den aktuella tomten var ett stycke grönområde varvid hon frammanade bilden av att det fanns många som var för ett bygge. Många av de ledamöter som röstade för en ändring av detaljplanen kunde ha gjort det på delvis osaklig grund genom ifrågavarande ledamots felaktiga uppgifter. -Regeringsrätten (1999-05-31, Werner, Lindstam, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b ∍ förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Berit R. har i sin ansökan bl.a. åberopat att det förelegat jäv vid handläggningen i kommunfullmäktige av detaljplaneärendet, genom att en ledamot deltagit i överläggningar och beslut trots att ledamotens bror utsetts till VD i det byggbolag som skulle komma att få möjlighet att bygga genom detaljplanen. - Frågan om jäv när det gäller fullmäktige regleras i 5 kap. 20 ∍ kommunallagen (1991:900). Enligt detta lagrum får en ledamot inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. - Detaljplaneändringen kan inte anses beröra ledamotens bror personligen på sådant sätt att ledamoten enligt ifrågavarande bestämmelse varit förhindrad att delta i överläggning och beslut i ärendet (se RÅ 1989 ref. 9). Åberopade omständigheter utgör därför inte skäl för resning. Berit Redvall har inte heller i övrigt visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-04-28, I. Larsson)

*REGI

*INST