RÅ 1999 not 127

Beslut i fråga om behörighet till domprosttjänst rörde inte något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen (avvisning)

Not 127. Ansökan av Göran B. m.fl. om rättsprövning. - Domkapitlet i Stockholm förklarade den 17 juni 1998 Göran B. m.fl. obehöriga till den ledigförklarade domprosttjänsten i Stockholm. - Göran B. m.fl. överklagade beslutet. -Regeringen (Kulturdepartementet, 1999-02-04) avslog överklagandena med följande motivering: Enligt 3 § första stycket 3 förordningen om biskops- och prästtjänster får en tjänst som domprost eller kyrkoherde tillsättas bara med den som har förklarat sig beredd att fullt ut tjänstgöra med andra präster i Svenska kyrkans gudstjänster. Prästämbetet i Svenska kyrkan är sedan år 1959 öppet för både kvinnor och män. Den s.k. samvetsklausulen avskaffades år 1983. Någon övergångsbestämmelse finns inte som ger dem som har en annan uppfattning i ämbetsfrågan rätt att vägra tjänstgöring för att undvika samarbete med kvinnliga präster (jfr bet. KU 1981/82:22 s. 3 f.). Med andra präster avses de som enligt Svenska kyrkans ordning är präster, dvs. såväl män som kvinnor. - För att bli behörighetsförklarad till en domprost- eller kyrkoherdetjänst måste den sökande alltså vara beredd att fullt ut tjänstgöra tillsammans med andra präster oavsett kön i gudstjänsterna. Finner ett domkapitel i samband med en behörighetsprövning att det råder tveksamhet om en sökandes förklaring avser samtliga eller bara vissa av dem som enligt Svenska kyrkans ordning innehar ämbetet som präst, bör domkapitlet begära ett förtydligande i frågan. Det har Domkapitlet i Stockholm gjort. De klagande har trots upprepade möjligheter inte särskilt förklarat sig beredda att tjänstgöra med kvinnliga präster. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att de inte är beredda till sådan tjänstgöring. De uppfyller därmed inte behörighetskraven. Deras överklaganden skall därför avslås. - Göran B. m.fl. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. - Regeringsrätten (1999-06-08, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. De föreskrifter som anges i nämnda lagrum är dels föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes (8 kap. 2 §), dels sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 §). Ett ärende angående behörighet till tjänst rör inte något sådant förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen och omfattas följaktligen inte av möjligheten till rättsprövning (jfr prop. 1987/88:69, s. 35 och RÅ 1991 not. 314). Ansökningarna om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna. (fd II 1999-05-20, Fredriksson)

*REGI

*INST