RÅ 1999 not 132

Beslut att anta detaljplan för uppförande av serveringslokal (avslag) / Beslut att anta detaljplan för uppförande av serveringslokal (rättsprövning, avslag)

Not 132. Ansökan av Anders O. om rättsprövning. - Byggnadsnämnden i Halmstads kommun överlämnade den 6 mars 1996 ett förslag till detaljplan för Hulabäck 2:18 och 2:158, Steninge, i kommunen för antagande av kommunfullmäktige. Planområdet omfattade då mark på båda sidor om Kustvägen. Ärendet behandlades ånyo av byggnadsnämnden den 12 februari 1997. Byggnadsnämnden beslutade då att dela detaljplanen så att området väster om Kustvägen togs ut och bildade en egen plan som togs upp till antagande. Kommunfullmäktige antog genom beslut den 26 mars 1998 detaljplanen med visst undantag. - Kommunfullmäktiges beslut överklagades av Anders O. m.fl. -Länsstyrelsen i Hallands län (1997-05-30) avslog överklagandena och fastställde planförslaget. Beträffande Anders O:s talan fann länsstyrelsen att detaljplanen inte kunde anses inverka på hans enskilda intressen och att hans överklagande därför skulle avslås. - Anders O. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1998-08-06) avslog överklagandet med hänvisning bl.a. till vad Boverket hade yttrat i ärendet. - Anders O. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och gjorde gällande att regeringens beslut stred mot naturvårdslagen (1964:822) och plan- och bygglagen (1987:10). Han anförde beträffande det område som omfattades av den antagna detaljplanen sammanfattningsvis följande. Det borde ej bortses från det kulturella värdet av de bruksrester som återstod och ej heller från den omedelbara närheten till naturreservatet väster om kustvägen. Rent allmänt var området redan i dag överexploaterat. Parkeringsutrymmena var otillräckliga, det fanns en högst bekymmersam trafikkorsning med gångpassage för minderåriga. Med hänsyn härtill och till den olägenhet som en utökning av den befintliga kiosk- och caférörelse kunde befaras medföra för närboende borde en utbyggnad av rörelsen endast få inriktas på sanitära förbättringar. - Vidare anlade Anders O. synpunkter på den del av det ursprungliga detaljplaneförslaget som inte omfattades av det antagandebeslut som regeringens beslut avsåg. - Regeringsrätten (1999-06-10, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringens beslut innebär att gränserna för det handlingsutrymme som den åberopade lagstiftningen ger i planärenden har överskridits. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att regeringens beslut på något annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-05-18, Bergquist)

*REGI

*INST