RÅ 1999 not 136

Utdömande va vite på grund av utebliven självdeklaration (resningsärende, avslag)

Not 136. Ansökan av Lennart H. om resning, m.m. - Lennart H. förelades den 13 oktober 1997 av Skattemyndigheten i Västra Götalands län att, vid vite av 20 000 kr, inom 14 dagar efter mottagande av föreläggandet lämna självdeklaration avseende 1997 års taxering. Då någon deklaration inte inkommit inom förelagd tid ansökte skattemyndigheten om utdömande av vitet. Länsrätten i Vänersborg dömde den 5 februari 1998 ut vitet om 20 000 kr. Lennart H. överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten instämde den 20 mars 1998 i länsrättens bedömning och ändrade inte den överklagade domen. Lennart H. delgavs kammarrättens dom den 15 april 1998. - I skrivelse den 15 januari 1999 till Kammarrätten i Göteborg, vilken överlämnats till Regeringsrätten, ansökte Lennart H. om resning/återställande av försutten tid. Han anförde i huvudsak att han ansåg att vitesbeloppet var för högt, att han den 21 januari 1998 lämnat in en deklaration som sedan godkänts av skattemyndigheten och att hans försumlighet inte stod i rimlig proportion till det utdömda vitet. -Regeringsrätten (1999-06-14, Rundqvist, Billum, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - I 37 c § förvaltningsprocesslagen föreskrivs att om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, tiden får återställas. - Vad Lennart H. anfört utgör varken skäl för att bevilja resning eller skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga kammarrättens dom. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-06-08, Eke)

*REGI

*INST