RÅ 1999 not 143

Dryckesskatt skulle utgå för varor som levererats till köpare i landet oavsett om dessa senare utfört varorna ur landet

Not 143. Överklagande av Falcon Bryggerier AB ang. dryckesskatt. - Revision företogs 1992 i dåvarande Bryggeri AB Falken (sedermera namnändrat till Falcon Bryggerier AB). Vid revisionen granskades bl.a. den försäljning av malt- och läskedrycker som bolaget i deklarationerna avdragit som export under tiden 1991-01-01-1992-01-31. Vissa fakturor avsåg sådan försäljning som skett till svenska kunder varvid kunderna själva hade hämtat eller fått varorna levererade till sig inom landet. Kunderna hade därefter i sin tur enligt uppgift från bolaget utfört varorna ur Sverige. För vissa leveranser fanns utförselanmälan eller exportattest och för vissa andra importanmälan från respektive land. För åter andra leveranser saknades utförseldokumentation. Enligt revisorn gällde vid avdrag för export att den skattskyldige eller av honom anlitad speditör skulle ha exporterat varorna. Då varorna mottagits av svenska kunder inom landet inträdde skattskyldighet vid leverans. Något avdrag för export fick därför ej göras varför avdragen dryckesskatt om 643 446 kr åter skulle påföras bolaget. Revisorn förordade även att skattetillägg skulle påföras bolaget. -Riksskatteverket (RSV) (1993-01-03) fattade beslut i enlighet med revisorns förslag. - Falcon Bryggerier AB överklagande. - Kammarrätten i Stockholm (1997-06-17, Lindgren, Jonson; Konradsson skiljaktig vad gällde skattetilläggen): Enligt 13 § lagen (1977:306) om dryckesskatt får skattskyldig medges avdrag för skatt på drycker som bl.a. har utförts ur landet. Då bolaget har sålt dryckerna inom landet föreligger inte avdragsrätt. Att köparna i sin tur utfört dryckerna ur landet utan att därvid ha någon rätt till avdrag för dryckesskatt medför ingen annan bedömning. Avdrag kan följaktligen medges endast för den skattskyldiges egen export. I målet har inte visats att exportörerna har handlat för bolagets räkning. Avdrag skall därför vägras. - Kammarrätten ansluter sig till Riksskatteverkets bedömning i fråga om skattetillägg. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Falcon Bryggerier AB fullföljde sin talan och yrkade att avdrag för skatt på drycker som utförts ur landet skulle medges och att påförda skattetillägg skulle undanröjas. Bolaget anförde till stöd härför bl.a. att lagtext och förarbeten inte gav någon vägledning om vad som menades med begreppet "utförts ur landet" och att bolaget därför var berättigat till sökta avdrag då det i och för sig inte ifrågasatts att aktuella drycker verkligen utförts ur landet och konsumerats där, vilket även styrkts av ingivna exportattester. Bolaget hade vidare inte lämnat någon oriktig uppgift som kunde utgöra grund för skattetillägg. I andra hand gjorde bolaget gällande att det i vart fall varit fråga om en så svår skatterättslig bedömning att skäl för eftergift av påförda skattetillägg förelåg. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet och hemställde att Regeringsrätten fastställde kammarrättens dom. Verket anförde vidare bl.a. att bolaget genom företeende av exportattester gjort sannolikt att tre av leveranserna hade förts ut ur landet. Något stöd för att de drycker som ingått i de andra leveranserna hade lämnat landet på detta sätt fanns emellertid inte. Vad som hänt med de aktuella dryckerna efter det att de omhändertagits av köparna var dock enligt verkets uppfattning irrelevant. - Regeringsrätten (1999-06-15, Lindstam, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet skall tillämpas den numera upphävda lagen (1977:306) om dryckesskatt. Enligt 9 § andra stycket i den lagen inträder, såvitt är av intresse i målet, skattskyldighet för tillverkare när skattepliktig dryck levereras till köpare. Av 13 § första stycket 1 samma lag framgår att avdrag i deklaration får göras bl.a. för skatt på drycker som har utförts ur landet. - Avdragsrätt enligt lagen om dryckesskatt föreligger alltså när skattskyldig själv eller någon annan för hans räkning levererar drycker till en plats utanför landet. Om en svensk köpare däremot hämtar dryckerna hos säljaren för vidaretransport ut ur landet kan någon leverans utom landet inte anses ha skett. Inte heller är detta fallet om dryckerna levereras till svenska kunder inom landet, även om dessa avser att sända dryckerna utomlands. - Enligt vad bolaget hävdar i sitt överklagande har de aktuella varorna i vissa fall hämtats av köparna vid bryggeriet och därefter för bolagets räkning utförts ur landet av dem och i övriga fall har bolaget självt ansvarat för exporten, vilket framgår av exportattester där bolaget angivits som exportör. I de erinringar som bolaget framfört mot ett förslag till revisionspromemoria har bolaget dock uppgett att varorna förts ut ur landet av bolagets svenska kunder. Vidare har bolaget i kammarrätten uppgivit att det varit avtalat mellan bolaget och respektive köpare att dryckerna skulle föras ut ur landet i anslutning till försäljningen. I en inlaga till kammarrätten den 29 april 1994 har bolaget, beträffande de tre försäljningar för vilka det föreligger exportattester med angivande av bolaget som exportör, uppgivit att respektive köpare fört varorna ur riket på uppdrag av bolaget. - Av vad bolaget uppgivit om de aktuella försäljningarna får anses framgå att varorna levererats till köparna inom landet. Oavsett om varorna senare faktiskt förts ut ur landet av köparna eller inte har bolaget inte rätt till avdrag för skatten på varorna enligt bestämmelsen i 13 § lagen om dryckesskatt. - Bolaget får genom att behandla de aktuella försäljningarna som exportförsäljningar anses ha lämnat en oriktig uppgift. Skattetillägg skall därför påföras. Skäl för eftergift föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. - (Regeringsrådet Billum hade skiljaktig mening och anförde: När det gäller tolkningen av begreppet "utförts ur landet" i 13 § lagen om dryckesskatt kan konstateras att varken lagtexten eller dess förarbeten ger stöd för en tolkning som innebär att det för avdragsrätt krävs att det måste vara den skattskyldige själv som har utfört varorna ur landet. Ett sådant principiellt villkor kan därför inte uppställas. Däremot framgår klart att det åvilar den skattskyldige att genom dokumentation kunna styrka att han är berättigad till avdrag, dvs. att ifrågavarande drycker verkligen utförts ur landet. Detta synes förutsätta att den skattskyldige behåller viss kontroll över leveranserna tills dryckerna utförts ur landet eller att han genom avtal med köparen skaffar sig nödvändiga garantier för att dryckerna kommer att exporteras direkt och inte säljas vidare inom landet. Kan den skattskyldige styrka att utförsel verkligen har skett av ifrågavarande drycker bör emellertid hinder mot avdrag inte föreligga. - I förevarande fall har Riksskatteverket godtagit att utförsel skett såvitt avser de tre leveranser i fråga om vilka exportattester företetts. Enligt Riksskatteverket finns inget stöd för att de övriga leveranserna lämnat landet. Bolaget å sin sida anför att det får anses otvistigt att dryckerna i fråga konsumerats utom landet. - Jag finner med hänsyn till det anförda att bolaget får anses ha styrkt sin rätt till avdrag för skatt när det gäller de tre leveranser för vilka exportattester företetts. Beträffande de övriga leveranserna har bolaget inte förmått styrka att avdragsrätt föreligger. Överröstad härutinnan är jag i övrigt ense med majoriteten). - (fd II 1999-05-20, Johansson)

*REGI

*INST