Upphävd författning

Lag (1977:306) om dryckesskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1977-05-12
Ändring införd
SFS 1977:306
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt (dryckesskatt) betalas till staten enligt denna lag vid omsättning inom landet och vid införsel av spritdrycker, vin, starköl och öl.

[S2]Beteckning i denna lag har samma betydelse som i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m. m. Lag (1992:572).

2 §  Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

3 § har upphävts genom lag (1984:158).

4 §  Skattskyldig är

 1. i fråga om spritdrycker och vin, det i lagen (1977:293) om handel med drycker angivna partihandelsbolaget,
 2. i fråga om starköl och öl, den som inom landet yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga drycker.

[S2]Skattskyldig är vidare den som blivit registrerad som skattskyldig importör enligt 8 §. Lag (1992:572).

5 §  Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget. Efter ansökan av samtliga delägare kan beskattningsmyndig- heten besluta att den av delägarna som dessa föreslår, tills vidare skall anses som ensam skattskyldig för bolagets hela skattepliktiga verksamhet.

[S2]I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget skattskyldigt. Har skattskyldig avlidit, är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt. Lag (1993:481).

7 § har upphävts genom lag (1984:158).

8 §  Den som yrkesmässigt för in starköl eller öl till landet för försäljning till återförsäljare, kan om verksamheten är av större omfattning eller annars om det finns särskilda skäl registreras hos beskattningsmyndigheten. Lag (1993:481).

9 §  Skattskyldighet för partihandelsbolaget inträder när spritdrycker och vin levereras till det i lagen (1977:293) om handel med drycker angivna detaljhandelsbolaget.

[S2]Skattskyldighet för tillverkare och registrerad importör vid omsättning av starköl och öl inträder när drycken levereras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning eller, vid avregistrering, finns i lager. Lag (1992:572).

10 §  Skatten på spritdrycker, vin, starköl och öl tas för år 1994 ut med de belopp som framgår av följande uppställning. För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 11 §. Därefter skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Alkoholhalt, volymprocentSkattebelopp, kronor per liter - grundbelopptilläggsbelopp
över " " " " " " "2,25 3,5 4,5 7 10 13 16 19högst " " " " " " " hel volymprocent som överstiger 193,5 4,5 7 10 13 16 19 243: 10 8: 80 13: 00 17: 80 27: 80 38: 10 49: 40 49: 40-- -- -- -- -- -- -- 5: 30 för varje
"24" hel volymprocent som överstiger 242975: 906: 40 för varje
"29" hel volymprocent som överstiger 2934107: 906: 70 för varje
"34" hel volymprocent som överstiger 3439141: 408: 00 för varje
"39181: 40 hel volymprocent som överstiger 398: 10 för varje

[S2]I fråga om drycker vars alkoholhalt överstiger 19 volymprocent skall avrundning ske uppåt till närmast hela volymprocenttal, om alkoholhalten uppgår till del av hel volymprocent. Lag (1993:1513).

11 §  Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 10 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad året före det år beräkningen avser och i oktober 1993.

[S2]Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela tiotal ören. Lag (1993:1513).

12 § har upphävts genom lag (1984:158).

13 §  I deklaration för skatt på starköl och öl får särskilt för varje varuslag avdrag göras för skatt på drycker, som

 1. har utförts ur landet eller har förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där eller har lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant eller, såvitt avser starköl, har levererats för försäljning i exportbutik,
 2. har förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare inträtt,
 3. har återtagits i samband med återgång av köp,
 4. har försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köpare.

[S2]Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning, skall redovisning åter lämnas för skatten på de drycker betalningen avser.

[S3]I deklaration för skatt på spritdrycker och vin får avdrag göras för skatt på drycker som har återtagits i samband med återgång av köp. Lag (1992:572).

14 § har upphävts genom lag (1984:158).

15 §  Införs skattepliktig dryck till landet av annan än den som har registrerats som importör enligt 8 §, skall dryckesskatt erläggas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

[S2]Skatt utgår inte vid införsel av spritdrycker och vin av partihandelsbolaget eller för bolagets räkning eller vid införsel av skattepliktiga drycker i den ordning som avses i 18 § lagen (1977:293) om handel med drycker. Lag (1987:1240).

16 §  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:158).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:126) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

Lag (1979:858) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

Lag (1980:655) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§

Lag (1982:226) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

Lag (1982:282) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

Lag (1983:533) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:150
  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1983:868) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:37
  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1983-11-21

Lag (1984:158) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 3, 7, 12, 14 §§; ändr. 6, 8, 13, 15 §§; ny 16 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:857) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:43
  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1984-12-03

Lag (1984:925) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:69
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:1381) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:66
  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:1240) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

Lag (1988:114) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:91
  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1988-04-06

Lag (1989:468) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1989-06-09

Lag (1990:144) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:114
  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1990-05-07

Lag (1990:594) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
  De upphävda bestämmelserna utom 13 § 3 tillämpas dock, såvitt avser läskedrycker, till utgången av år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 8, 9, 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1992:572) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
  Bestämmelserna i den upphävda 11 § tillämpas dock, såvitt avser läskedrycker, till utgången av år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:116
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 1, 4, 8, 9, 10, 13 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1993:226) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:264, Prop. 1992/93:166, Bet. 1992/93:SkU25
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1993-05-01

Lag (1993:481) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1513) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:100, Prop. 1993/94:25, Bet. 1993/94:FiU1
  Omfattning
  ändr. 10 §; ny 11 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1564

  Omfattning
  upph.