RÅ 1999 not 147

Regeringens åtgärd att inte ändra beslut av JK (avslag)

Not 147. Ansökan av Marianne M. om resning. - I skrivelse som kom in till Justitiekanslern den 2 juli 1996 begärde Marianne M. granskning av förhållanden som prövats av Justitiekanslern i tre tidigare ärenden. I beslut den 17 september 1996 fann Justitiekanslern inte anledning att vidta någon åtgärd med anledning av Marianne M:s skrivelser och avskrev ärendet från handläggning. I skrivelser till Socialdepartementet begärde Marianne M. att regeringen skulle ändra Justitiekanslerns beslut och besluta att Justitiekanslern skulle verkställa viss utredning. Genom beslut den 22 januari 1998 avslog regeringen framställningen med motiveringen att regeringen inte hade några lagliga möjligheter att ändra ett beslut som Justitiekanslern har fattat. Marianne M. anhöll om omprövning av regeringens beslut. Regeringen beslutade den 23 april 1998 att avslå framställningen om omprövning av det tidigare beslutet. Beslutet motiverades med att det av 12 § förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern framgick att Justitiekanslerns beslut i ett ärende som det här var fråga om inte kunde överklagas. - Marianne M. ansökte om resning av regeringens beslut den 23 april 1998 och begärde därvid att Regeringsrätten skulle hålla muntlig förhandling i målet. -Regeringsrätten (1999-06-16, Rundqvist, Billum, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skäl att hålla muntlig förhandling föreligger inte. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Såsom framgått av regeringens beslutsmotiveringar har regeringen saknat laglig möjlighet att ändra det av Justitiekanslern den 17 september 1996 fattade beslutet. Grund för resning föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1999-06-08, Holmstedt)

*REGI

*INST