RÅ 1999 not 148

Bestämmelserna om resning ansågs inte tillämpliga på ärenden hos riksdagens konstitutionsutskott (avvisning)

Not 148. Ansökan av Marianne M. om resning - Marianne M. ansökte om resning i ett ärende som konstitutionsutskottet avgjort genom beslut den 9 juni 1998 och begärde därvid att Regeringsrätten skulle hålla muntlig förhandling i målet. -Regeringsrätten (1999-06-16, Rundqvist, Billum, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skäl att hålla muntlig förhandling föreligger inte. - Bestämmelserna om resning i 11 kap. 11 § regeringsformen är inte tillämpliga på ärenden hos riksdagens konstitutionsutskott. Eftersom ansökningen avser ett sådant ärende kan den inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1999-06-08, Holmstedt)

*REGI

*INST