RÅ 1999 not 153

Fråga om uttagsbeskattning vid överlåtelse av tillgångar inom en koncern (förhandsbesked) / Lagen mot skatteflykt ansågs inte tillämplig vid koncernintern överlåtelse av tillgångar (förhandsbesked)

Not 153. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade AB A om vissa koncerninterna överlåtelser skulle föranleda uttagsbeskattning eller tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt. -Skatterättsnämnden (1998-11-23, Ersson, ordf., Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Fråga 1. Överlåtelserna föranleder ingen uttagsbeskattning av AB A. - Fråga 2. Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig. - Motivering. AB B äger AB C som i sin tur äger AB A. AB B äger även det nederländska bolaget BV X som äger och förvaltar ett 20-tal dotterbolag. AB A har ett antal produktdivisioner som skall bolagiseras genom att det nederländska bolaget eller något av dess nederländska dotterbolag bildar tre nya svenska aktiebolag till vilka divisionerna överlåts till bokförda värden. Därefter kan ett av de nybildade bolagen komma att säljas. Den vinst som då uppkommer i det nederländska bolaget är inte skattepliktig i Sverige. - Fråga 1. Överlåtelsen omfattar vissa delar av AB A:s verksamhet och sker till andra bolag inom samma koncern. Vinster från den avyttrade verksamheten kommer även fortsättningsvis att beskattas i Sverige. Att det nederländska bolaget kan avyttra sina aktier i de nybildade bolagen utan reavinstbeskattning i Sverige är en konsekvens av skattereglerna och kan inte anses medföra en otillbörlig skatteförmån. Mot bakgrund av vad som ovan angetts bör någon uttagsbeskattning av AB A inte ske på grund av överlåtelserna. - Fråga 2. Skäl att tillämpa lagen mot skatteflykt föreligger inte. - I överklagandet yrkade Riksskatteverket att AB A skulle uttagsbeskattas för de tillgångar som överläts till pris understigande marknadsvärdet. - Bolaget hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (1999-06-16, Rundqvist, Lavin, Hulgaard, Nilsson). Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden i den del som omfattas av överklagandet. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. (fd II 1999-05-19, Ocklind)

*REGI

*INST