Lag (1995:575) mot skatteflykt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1995-05-24
Ändring införd
SFS 1995:575 i lydelse enligt SFS 2011:1372
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag gäller vid fastställande av underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt. Lag (2011:1372).

2 §  Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om

  1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,
  2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,
  3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och
  4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. Lag (2011:1372).

Prop. 2010/11:166: I första stycket första meningen har ordet ”taxeringen” ersatts med orden ”fastställandet av underlag”. En motsvarande ändring görs i punkten 4. Ändringarna är en följd av de nya förfarandereglerna i skatteförfarandelagen (se även kommentaren till 1 §).

3 §  Om 2 § tillämpas ska beslut om fastställande av underlag fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från skatteförmånen – som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, ska beslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de nu angivna grunderna för beslutet om fastställande av underlag inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, ska underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp. Lag (2011:1372).

4 §  Fråga om tillämpning av denna lag prövas av förvaltningsrätten efter framställning av Skatteverket. I fråga om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och i fråga om överklagande av beslut med anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 67 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 66 kap.27, 2934 §§skatteförfarandelagen gäller för beslut om efterbeskattning. Lag (2011:1372).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:575) mot skatteflykt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på rättshandlingar som företagits efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:348, Prop. 1994/95:209, Bet. 1994/95:SkU30
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (1997:777) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas på rättshandlingar som har företagits efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:20, Prop. 1996/97:170, Bet. 1997/98:SkU3
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1998-01-01

Lag (2003:714) om ändring i lagen (1995:575) om skatteflykt

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 4 § första stycket gäller fortfarande för framställning av skattemyndighet som har getts in före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2007:1401) om ändring i lagen (1995:575) om skatteflykt

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Den äldre bestämmelsen gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:92, Prop. 2007/08:26, Bet. 2007/08:SkU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:822) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2011:1372) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  2. Lagen tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2012-01-01