RÅ 1999 not 154

Särskild löneskatt på pensionskostnader (utländskt företags skattskyldighet) / Utländskt företags skattskyldighet enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader (förhandsbesked)

Not 154. Överklagande av Riksskatteverket och av Monberg & Thorsen A/S av ett förhandsbesked ang. särskild löneskatt på pensionskostnader. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Monberg & Thorsen A/S i vad mån företaget var skattskyldigt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). -Skatterättsnämnden (1998-12-21, Ersson, ordf., Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Monberg & Thorsen A/S (Monberg) är skattskyldigt enligt SLP om bolaget bedriver verksamhet i Sverige under sådana förhållanden att Monberg är skattskyldigt här för inkomst av näringsverksamhet. I sådant fall är Monberg skattskyldigt för särskild löneskatt på pensionskostnader i den omfattning som anges i 2 § SLP för sådana däri angivna tryggandekostnader för pension och pensionskostnader som rätteligen skall hänföras till den näringsverksamhet för vilken Monberg är skattskyldigt i Sverige. - Motivering. Monberg är ett danskt entreprenadföretag som ibland arbetar med projekt i Sverige. I en del fall har detta medfört att bolaget fått fast driftställe här. Personalen som utför arbetet i Sverige är antingen bosatt i Sverige eller i Danmark. Monberg kan därför få betala premier för såväl danska som svenska pensionsförsäkringar. Frågan om förhandsbesked får anses avse Monbergs skattskyldighet enligt SLP. - En allmän princip i 1991 års skattereform var att alla förvärvsinkomster skulle beläggas med någon form av socialavgifter eller motsvarande skatt. För förvärvsinkomster som inte grundar rätt till socialförsäkringsförmåner skulle en skatt motsvarande skattedelen av socialavgifterna utgå. Sålunda infördes lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och SLP. - Enligt SLP 1 § är den som utfäst en tjänstepension skattskyldig. Varken i lagtexten eller förarbetena anges någon direkt avgränsning av skattskyldigheten för en utländsk arbetsgivare. Särskild löneskatt på pensionskostnader måste emellertid betraktas som en skatt, som beträffande systemet för dess fastställande behandlas som en inkomstskatt. Skattskyldigheten för utländska rättssubjekt att betala inkomstskatt i Sverige är normalt begränsad till inkomster som direkt anges i lagstiftningen. Skattskyldighet för inkomst av näringsverksamhet föreligger endast om sådan verksamhet bedrivs från fast driftställe i Sverige eller hänför sig till fastighet här i landet (här bortses frän skattskyldighet för royalty etc.). Mot bakgrund härav anser nämnden att utländska arbetsgivare som varken är hemmahörande i Sverige eller bedriver näringsverksamhet från fast driftställe eller bedriver sådan verksamhet som hänför sig till fastighet här inte är skattskyldiga enligt SLP. - I det fall en utländsk arbetsgivare bedriver verksamhet här i sådana former att skyldighet föreligger att erlägga särskild löneskatt på pensionskostnader omfattar skattskyldigheten endast sådana kostnader för tryggandet eller betalningen av pensioner som rätteligen skall hänföras till denna del av den utländska arbetsgivarens rörelse. - Riksskatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att särskild löneskatt på pensionskostnader skulle tas ut även när arbetsgivaren saknade fast driftställe i Sverige. - Monberg & Thorsen A/S bestred bifall till ändringsyrkandet och yrkade för egen del att Regeringsrätten skulle förklara att skattskyldigheten för särskild löneskatt begränsades till sådana pensionskostnader som dels var hänförliga till skattepliktig verksamhet i Sverige, dels avsåg sådana personer som omfattades av svensk socialförsäkring. - Riksskatteverket bestred bifall till bolagets ändringsyrkande. - Regeringsrätten (1999-06-16, Rundqvist, Lavin, Hulgaard, Nilsson): Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1999-05-19, Ocklind)

*REGI

*INST