Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:659 i lydelse enligt SFS 2019:865
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 24,26 procent på

 1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,
 2. avgångsersättning som på annan grund än kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller det för kommunerna och regionerna gemensamma organet för administration av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner och Landsting,
 3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
 4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,
 5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst,
 6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till

[S2]Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som avses i första stycket.

[S3]Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.4-15 och 17-25 §§socialavgiftslagen.

[S4]Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Lag (2019:865).

Prop. 1996/97:19: Ändringen motsvarar den ändring som föreslås i 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter. Ändring av paragrafen föreslås också i prop. 1996/97:21Nedsättning av socialavgifter, m.m. Det bör observeras att enligt övergångsbestämmelserna till förslagen om ändring i lagen om särskild löneskatt ...

Prop. 2000/01:8: Bestämmelserna i 2 kap. 3–5 §§ SAL skall i princip tillämpas när underlaget för den särskilda löneskatten på förvärvsinkomster skall bestämmas. Till skillnad mot vad som gäller vid bestämmande av underlaget för arbetsgivaravgifter skall dock inte bortses från sådana ersättningar som särskild löneskatt skall betalas för. Inte heller skall vid

bestämmande ...

Prop. 1997/98:146: Ändringen i paragrafen är en följdändring med anledning av den nya ut formningen av avdragsrätten för pensionskostnader.

Prop. 1997/98:151: I paragrafens första stycke har punkt 1 tagits bort och det anges i stället särskilt att en lägre procentsats, 18,09 procent, skall betalas på lön eller annan ersättning som utbetalas till arbetstagare som vid årets ingång är 65 år eller äldre. Denna lägre procentsats tas ut på grund av att arbets-

givare även skall betala ålderspensionsavgift för dessa ...

Prop. 1997/98:133: Ändringen motsvarar den ändring som föreslås i 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter.

Prop. 2018/19:82: Ändringen i första stycket innebär att skyldigheten att betala särskild löneskatt på sådan ersättning som avses i 2 kap.10 och 11 §§socialavgiftslagen (2000:980) till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år tas ...

 • RÅ 2007:59:Det har inte ansetts oförenligt med EG-fördraget att i enlighet med bestämmelserna om löneunderlag i 43 kap. inkomstskattelagen bortse från sådana ersättningar till anställda vid ett svenskt fåmansbolags filial i tredje land som inte ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter eller löneskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2 §  En enskild person eller ett dödsbo ska för varje år till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på överskott av passiv näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) här i landet samt på ersättning som utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i den paragrafen till den del ersättningen utges i form av engångbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst. Om en skattskyldig avlidit under året, ska särskild löneskatt betalas med 24,26 procent på inkomst som avses i 3 kap.3-8 §§socialavgiftslagen (2000:980).

[S2]Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap.9-11 §§ och 12 § första och andra styckenasocialavgiftslagen.

[S3]Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor. Lag (2019:326).

Prop. 2000/01:8: Hänvisningen till 3 kap. 4 § andra stycket SAL innebär att särskild löneskatt i dessa fall skall betalas med 24,26 procent av pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete. Som framgår av avsnitt 6.3 bör samtliga egenavgifter fortsättningsvis beräknas på ett och samma avgiftsunderlag. Någon skillnad i fråga om skyldigheten att betala egenavgifter ...

Prop. 1997/98:151: I första stycket har en omdisposition gjorts. Vidare har införts att en särskild procentsats, 18,09 procent, skall betalas av en skattskyldig som före årets början har fyllt 65 år eller av en skattskyldig som inte har fyllt 65 år men under hela året uppburit hel ålderspension. Denna lägre procentsats tas ut på grund av att dessa skattskyldiga även skall betala ålderspensionsavgift på inkomsterna. Hänvisningen till AFL har ändrats till LIP.

Prop. 2018/19:82: Ändringen innebär att den som vid årets ingång har fyllt 65 år eller inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken, inte ska betala särskild löneskatt på vissa inkomster i näringsverksamhet m.m. som ligger till grund för egenavgifter enligt 3 kap.3–<a ...

3 §  I fråga om särskild löneskatt gäller bestämmelserna i 4 kap.socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2001:1232).

Prop. 2001/02:25: Att bestämmelserna om avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) skall tillämpas även i fråga om särskild löneskatt framgår av 1 kap. 6 § den nya lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. En särskild bestämmelse om det behövs således inte i lagen om särskild löneskatt på förvärvsinkomster.

Prop. 2000/01:8: Hänvisningen till 5 kap. SAL har ändrats till att avse 4 kap. socialavgiftslagen, som innehåller bestämmelser med motsvarande innebörd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas på lön eller annan ersättning som utbetalas efter utgången av år 1990 samt på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1992 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av juni 1990, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av juni 1990 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1426) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
  2. Särskild löneskatt skall inte utgå på avgångsersättning som avses i 1 § första stycket 2--4 i fråga om anställning som har upphört före ikraftträdandet och inte heller på ersättning enligt gruppsjukförsäkring eller ansvarighetsförsäkring som avses i 1 § första stycket 5 och 6 eller sådan gruppsjukförsäkring eller trygghetsförsäkring som avses i 2 § första stycket, om försäkringsfallet inträffat före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:54
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:688) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:166
  Omfattning
  ändr. författningsrubr.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1846) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på lön eller annan ersättning som utges efter utgången av år 1991 samt på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1993 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1991, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1991 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:494) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas på inkomst som tas upp till beskattning vid 1993 års taxering eller senare.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:129
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ersättningar som betalats ut före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:112
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1992:1491) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1492) om ändring i lagen (1992:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på inkomst som tas upp till beskattning vid 1994 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1992, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  För ersättning som betalas ut före den första april 1993 gäller de äldre föreskrifterna i 2 § andra stycket i dess lydelse enligt lagen (1992:494) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvs inkomster.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1992:685, ikrafttr.best. till 1992:685

Lag (1993:1567) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på inkomst som tas upp till beskattning vid 1995 års taxering eller senare.
  Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1993, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av år 1993 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 1993 och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:747) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:370, Prop. 1993/94:220, Bet. 1993/94:SfU20
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1924) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på lön eller annan ersättning som utges efter utgången av år 1994 samt på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1996 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:149, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:656) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:274, Prop. 1995/96:152, Bet. 1995/96:SkU25
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:676) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1068) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  2.Den nya bestämmelsen i 1 § första stycket första meningen tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1998. På lön eller annan ersättning som betalas ut under år 1997 skall särskild löneskatt tas ut med 22,42 procent.
  De nya bestämmelserna i 1 § första stycket punkt 7 och 1 § andra stycket första meningen tillämpas på bidrag som arbetsgivare lämnar till en vinstandelsstiftelse eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål efter ikraftträdandet.
  Den nya bestämmelsen i 1 § andra stycket andra meningen tillämpas på lön eller annan ersättning som utbetalas efter utgången av år 1996. Lag (1996:1215).
  1. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som uppbärs under år 1997 är den särskilda löneskatten 22,42 procent. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:22, Prop. 1995/96:209, Bet. 1996/97:SfU4
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1215) om ändring i lagen (1996:1068) om ändring i lagen (1990:659) om äsrkild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:19, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 §, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1068

Lag (1997:940) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1998.
  3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:331) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas vid 1998, 1999 och 2000 års taxeringar om den skattskyldige har yrkat att de nya bestämmelserna i lagen (1998:328) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) skall tillämpas vid dessa taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:265, Prop. 1997/98:146, Bet. 1997/98:SkU27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-06-30

Lag (1998:340) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. Föreskrifterna i andra stycket tredje meningen tillämpas på lön eller annan ersättning som getts ut eller anses utgiven efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:264, Prop. 1997/98:133, Bet. 1997/98:SkU26
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1999.
 3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 1999. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattnings- årets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 4. Äldre bestämmelser i 1 och 2 §§ gäller fortfarande för personer som är födda 1937 eller tidigare.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:967) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999.
 2. De nya bestämmelserna i 1 § tillämpas på avgångsersättning, lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2000.
 3. De nya bestämmelserna i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2000. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den skatt- skyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 4. För lön eller annan ersättning till arbetstagare som är födda 1937 eller tidigare tillämpas 1 § i dess lydelse enligt lag (1998:340) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
 5. För skattskyldiga som är födda 1937 eller tidigare tillämpas 2 § i dess lydelse enligt lag (1997:940) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-12-31

Lag (1999:1263) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas på lön eller annan sådan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter utgången av år 2000 och på sådan inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 2002 års taxering eller senare.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:988) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. De nya bestämmelserna i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2001.
 3. De nya bestämmelserna i 2 § tillämpas i fråga om inkomster som uppbärs från och med den 1 januari 2001. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1232) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:198) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:820) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:1339) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Den nya lydelsen i 1 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2007.
 3. Den nya lydelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2006 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2006 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 4. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet samt i fråga om inkomst enligt 2 § som uppbärs under år 2006 eller tidigare.
 5. Har upphävts genom lag (2007:1250).
 6. Har upphävts genom lag (2007:1250).
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:650) om ändring i lagen (1990:659) om särskild lönseskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som har betalats ut före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:224, Prop. 2006/07:113, Bet. 2006/07:KU24
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1250) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut efter den 31 december 2007.
 3. Lagen tillämpas också på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 4. De upphävda bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om lön eller annan ersättning som betalas ut före ikraftträdandet respektive inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:62, Prop. 2007/08:24, Bet. 2007/08:SkU12
Omfattning
upph. p 5, 6 övergångsbest. till 2006:1339
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:1244) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2015:772) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2015.
 3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2019:326) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2019.
 3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2019. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2019 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:230, Prop. 2018/19:82, Bet. 2018/19:SkU18
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:865) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01