RÅ 1999 not 160

Nya omständigheter för beräkning av realisationsvinst (bifall) / Nya omständigheter för beräkning av realisationsvinst (resningsärende, bifall)

Not 160. Ansökan av Erik P. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1989. - Erik P:s inkomsttaxering 1989 prövades av Länsrätten i Älvsborgs län genom dom den 18 april 1994 och därefter av Kammarrätten i Göteborg genom dom den 20 juni 1996. Genom domarna påfördes Erik P. inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet med 366 253 kr avseende realisationsvinst vid avyttring av fastigheten Gudarp Kryssegärde 4:31 i Tranemo kommun. Regeringsrätten beslöt den 16 april 1997 att inte bevilja prövningstillstånd (mål nr 5533-1996) i följd varav kammarrättens dom skulle stå fast. - Erik P. ansökte om resning ifråga om sin inkomsttaxering 1989 och yrkade att hans i kammarrätten framställda yrkanden skulle tas upp till förnyad prövning och bifallas. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Han hade under hösten 1989 drabbats av propp i hjärnan vilket medfört att hans möjligheter att tillvarata sina intressen varit begränsade och tidvis helt obefintliga. Hans hälsotillstånd hade senare förbättrats avsevärt vilket bidragit till att tidigare saknade handlingar kommit till rätta. Kammarrätten byggde helt sin dom på antagandet att fastighetens bostadsbyggnad inte ingått i försäljningen. Detta var en missuppfattning som delvis kunde ha förorsakats av hans till följd av sjukdomen nedsatta förmåga att kommunicera med omgivningen. Om kammarrätten känt till de faktiska omständigheterna, hade domstolen med stor sannolikhet följt skattemyndighetens tillstyrkan av hans överklagande. - Riksskatteverket (RSV) anförde bl.a. följande. Sakfrågan i målet gällde om fastighetsförsäljningen hade omfattat bostadsbyggnaden eller inte. Erik P. fick enligt RSV:s uppfattning anses ha visat att byggnaden ingick i köpet. Erik P:s och köparens uppgifter måste dock anses direkt utesluta att kostnaderna för att flytta byggnaden skulle ha att göra med Erik P:s försäljning av fastigheten. Vid sådant förhållande kunde de inte vara avdragsgilla vid realisationsvinstberäkningen. Om byggnaden ingått i köpet kunde emellertid ytterligare förbättringskostnader vara avdragsgilla utöver dem som medgivits av länsrätten. I vilken utsträckning det också förelåg en faktisk avdragsrätt kunde inte bedömas på förefintligt material. Kammarrättens dom vilade på förutsättningen att byggnaden inte ingått i köpet. RSV bestred därför inte bifall till resningsansökan. Om Regeringsrätten beviljade redning, borde målet återförvisas till kammarrätten för prövning av de tillkommande avdragsyrkandena. -Regeringsrätten (1999-06-24, Holstad, Eliason, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att vad som förekommit i målet får anses visa att bostadsbyggnaden ingått i den ifrågavarande fastighetsförsäljningen. På grund härav och med hänsyn till omständigheterna i övrigt finns synnerliga skäl att pröva taxeringen på nytt. Resning bör därför beviljas. Den nya prövningen bör göras av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i fråga om Erik P:s inkomsttaxering 1989 och förordnar att målet skall tas upp till prövning av Kammarrätten i Göteborg. (fd II 1999-06-15, H. Lundgren)

*REGI

*INST