RÅ 1999 not 164

Besvärsrätt i fråga om beslut att anta detaljplan (avslag) / Besvärsrätt -saklegitimation och andra frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt ansågs inte föreligga ifråga om beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag) / Besvärsrätt ansågs inte föreligga ifråga om beslut att anta detaljplan, (rättsprövning, avslag)

Not 164. Ansökan av Göran S. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Lidingö kommun (1998-03-30) antog detaljplan för kv. Fjällräven inom stadsdelen Näset i kommunen. - Sedan beslutet överklagats tog Länsstyrelsen i Stockholms län (1998-05-12) inte upp överklagandet av Göran S. till prövning. - Göran S. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1998-06-25) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Regeringen konstaterar att enbart den omständigheten att en person senast under utställningstiden framfört synpunkter på en detaljplan och att ett överklagande kommit in i rätt tid i sig inte ger någon rätt att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan. I ärendet har inte framkommit att Göran S. bor eller äger mark inom eller direkt angränsande till planområdet. Frågan om han på annan grund har rätt att överklaga det kommunala beslutet sammanhänger med huruvida detaljplanen kan medföra förändrade förhållanden av betydelse för honom. Vid prövningen av denna fråga finner regeringen att detaljplanens utformning och innehåll inte kan anses medföra sådan ändring av trafikförhållandena för den fastighet på vilken Göran S. bor att han bör betraktas som sakägare i planärendet. Vad Göran N. anfört är inte av sådan beskaffenhet att det kan ge honom rätt att överklaga kommunens beslut att anta planen. Regeringen finner således att vad Göran S. anfört inte utgör skäl att ändra länsstyrelsens avvisningsbeslut. Överklagandet bör därför avslås. - Göran S. överklagade regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Trafiksäkerheten försämrades vid hans bostad på grund av planändringen eftersom trafikbelastningen kom att öka i en högerkurva som inte hade tillfredsställande sikt. Kommunen hade underlåtit att utreda denna fråga. Inte heller hade frågan om hälsorisker för förskole- och skolbarn på grund av elmagnetism inom planområdet utretts. Han yrkade därför att Regeringsrätten skulle pröva planärendet, upphäva hittills fattade beslut och återremittera ärendet till kommunen. - Regeringsrätten (1999-06-24, Holstad, Eliason, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten finner dock att överklagandet bör tas upp som en ansökan om rättsprövning. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Om Regeringsrätten vid en prövning finner att så är fallet och det inte är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet, skall Regeringsrätten upphäva beslutet. I annat fall skall beslutet stå fast. - I detta mål gäller rättsprövningen frågan om regeringens beslut att inte ändra länsstyrelsens avvisningsbeslut strider mot någon rättsregel. Vem som har rätt att överklaga ett beslut att anta en detaljplan regleras inte i plan- och bygglagen (1987:10) utan får bedömas enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223). Där föreskrivs att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Enligt praxis gäller som villkor för den enskildes rätt att överklaga att beslutet antingen påverkar hans rättsställning eller berör ett intresse för honom som på något sätt erkänts av rättsordningen, t.ex. genom att han skall höras innan beslut meddelas. - Regeringsrätten finner att det som Göran S. anfört inte grundat rätt för honom att överklaga detaljplanebeslutet. På grund härav och då det inte heller i övrigt klart framgår av omständigheterna att regeringens beslut strider mot någon rättsregel skall beslutet stå fast. - Göran S:s yrkanden i övrigt kan inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Göran S:s yrkande om prövning av detaljplanen. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-06-15, I. Larsson)

*REGI

*INST