RÅ 1999 not 165

Beslut att anta detaljplan för ny bebyggelse (avslag) / Beslut att anta detaljplan för ny bebyggelse (rättsprövning, avslag)

Not 165. Ansökan av Rolf J. och Jeanie P. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Tekniska nämnden i Älmhults kommun (1996-08-19) antog detaljplan för Fårö-Boastad i kommunen. - Sedan beslutet överklagats ändrade Länsstyrelsen i Kronobergs lån (1996-10-31) inte det överklagade beslutet. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-10-09) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut: Regeringen finner vid en avvägning mellan det allmänna intresset av att nya hus inom området placeras i anslutning till befintlig bebyggelse och Boris J:s intresse av att flytta en tomtplats till området vid vatten- och avloppsanläggningen att det redovisade allmänna intresset väger tyngre. Vad Jeanie P. och Rolf J. anfört om bl.a. den kraftiga exploateringen av området innebär enligt regeringens mening inte att planen medför sådana olägenheter för dem att planen inte kan godtas. Vad de anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva planbeslutet. - Överklagandena bör därför avslås. - Rolf J. och Jeanie P. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Regeringens beslut stred mot bestämmelserna i 2 kap. 1-4 §§, 3 kap. 1 och 15 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§ plan- och bygglagen (1987:10). I sitt överklagande till regeringen hade de vädjat att regeringen noggrant skulle pröva lagligheten i de angivna lagrummen. Eftersom lagparagrafer var till för att följas kunde de inte förstå regeringens avslag med motiveringen att planen inte innebar någon olägenhet för dem. Regeringsrätten borde uppmana regeringen att sakligt och noggrant pröva samt motivera lagligheten av de angivna lagrummen var för sig. - Regeringsrätten (1999-06-24, Holstad, Eliason, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i detaljplaneärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-06-15, I. Larsson)

*REGI

*INST