RÅ 1999 not 167

Oriktig rättstillämpning, betydande belopp (avslag)

Not 167. Ansökan av Walter H. om resning i mål om inkomsttaxering. - Walter H. yrkade i sin självdeklaration för taxeringsåret 1989 avdrag med 763 181 kr för del av tidigare ej utnyttjad realisationsförlust vid avyttring av en fordran på ett bolag i vilket han varit delägare. Taxeringsnämnden medgav avdraget. Skattemyndigheten överklagade taxeringsnämndens beslut och yrkade att Walter H. inte skulle medges det yrkade avdraget eftersom förutsättningar för avdragsrätt för förlusten saknades enligt 35 § 4 mom. kommunalskattelagen (1928:370). I andra hand yrkade skattemyndigheten att yrkat avdrag för förlust på fordran skulle prövas enligt lagen (1980:865) mot skatteflykt. Länsrätten i Värmlands län biföll i dom den 16 oktober 1992 skattemyndighetens förstahandsyrkande. I dom den 24 juni 1993 avslog Kammarrätten i Göteborg Walter H:s överklagande av länsrättens dom varvid kammarrätten fann att lagen mot skatteflykt var tillämplig på förfarandet i fråga. Sedan Walter H. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 19 april 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Walter H. ansökte om resning och yrkade att han skulle medges det yrkade avdraget. Han anförde bl.a. att kammarrättens slutsats var direkt motsägande till det som kammarrätten tidigare i domskälen uttalat i fråga om principerna för avdragsrätt samt att det belopp målet rörde var betydande. Han åberopade en av Kammarrätten i Göteborg den 3 juni 1997 meddelad dom. -Regeringsrätten (1999-06-29, Sandström, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Walter H. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-06-22, Silfverhjelm)

*REGI

*INST