RÅ 1999 not 169

Ansökan av Bo L. om resning i mål om inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden åsatte Bo L. taxering för år 1989 i enlighet med hans självdeklaration. Skattemyndigheten i Jönköpings län överklagade taxeringsnämndens beslut och yrkade att Bo L. skulle taxeras för ytterligare 409 550 kr såsom inkomst av tjänst. Till stöd för sin talan åberopade skattemyndigheten en revisionspromemoria rörande Hallpressen AB. Enligt promemorian hade Bo L. arbetat som verkställande direktör i Hallpressen AB sedan våren 1988. Han hade inte uppburit någon lön från detta bolag utan hade i stället låtit två av honom ägda aktiebolag fakturera Hallpressen AB. Den yrkade taxeringshöjningen motsvarades av den sålunda utbetalda ersättningen från Hallpressen AB

Not 169. Ansökan av Bo L. om resning i mål om inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden åsatte Bo L. taxering för år 1989 i enlighet med hans självdeklaration. Skattemyndigheten i Jönköpings län överklagade taxeringsnämndens beslut och yrkade att Bo L. skulle taxeras för ytterligare 409 550 kr såsom inkomst av tjänst. Till stöd för sin talan åberopade skattemyndigheten en revisionspromemoria rörande Hallpressen AB. Enligt promemorian hade Bo L. arbetat som verkställande direktör i Hallpressen AB sedan våren 1988. Han hade inte uppburit någon lön från detta bolag utan hade i stället låtit två av honom ägda aktiebolag fakturera Hallpressen AB. Den yrkade taxeringshöjningen motsvarades av den sålunda utbetalda ersättningen från Hallpressen AB. - Länsrätten i Jönköpings län biföll i dom den 16 december 1994 skattemyndighetens överklagande. Kammarrätten i Jönköping fastställde i dom den 8 februari 1996 bl.a. nämnda länsrättsdom. Sedan Bo L. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 3 februari 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Bo L. ansökte om resning avseende 1989 års taxering. Han yrkade därvid att hans inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet skulle sänkas med 100 610 kr. - Till stöd för sitt yrkande anförde han bl.a. följande. Ersättningarna från Hallpressen AB utbetalades dels till AB Bonovo Företagskonsult, dels till Bonovo Consulting AB. Förstnämnda bolag ägde han fram till hösten 1988 då det såldes. Av de 409 550 kr som utbetalades under 1988 tillfördes 251 525 kr detta bolag och resterande del Bonovo Consulting AB, i vilket han alltjämt driver verksamhet. I skriftväxling har skattemyndigheten accepterat att de till bolagen utbetalda beloppen kan hanteras som ovillkorade aktieägartillskott sedan han blivit tjänstebeskattad för dem. Han skulle härigenom kunna tillgodoräkna sig beloppen vid en försäljning av bolagen. Aktierna i AB Bonovo Företagskonsult såldes för 390 000 kr. Genom att aktierna hade ett anskaffningsvärde på 50 000 kr uppkom en realisationsvinst på 340 000 kr. Denna var skattepliktig till 40 procent eller till ett belopp om 136 000 kr. Efter schablonavdrag på 2 000 kr upptogs till beskattning en vinst på 134 000 kr. Om det till bolaget utbetalda beloppet - som blivit föremål jämväl för tjänstebeskattning - tillgodoräknas honom som ett ovillkorat aktieägartillskott (och således anskaffningsvärde för aktierna) uppkommer i stället en beskattningsbar realisationsvinst om 33 390 kr. Han åberopar att han missförstått besked från skattemyndigheten och trott att denna kunde företa följdändringar. - Riksskatteverket tillstyrkte att Bo L:s inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet nedsattes till 33 390 kr. -Regeringsrätten (1999-06-29, Holstad, Sandström, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ersättning för Bo L:s arbete som verkställande direktör har tagits upp som inkomst av tjänst hos honom. Ersättningen har utbetalats till av honom ägda bolag, varav 251 525 kr till AB Bonovo Företagskonsult som han avyttrat under beskattningsåret. Han har yrkat att beloppet skall inräknas i anskaffningsvärdet för aktierna. Riksskatteverket har tillstyrkt yrkandet. Med hänsyn till omständigheterna bör resning beviljas och anskaffningsvärdet för aktierna ökas med det belopp som tillförts bolaget. Bo L:s inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet bör därför bestämmas till 33 390 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar Bo L. resning och nedsätter hans inkomsttaxering 1989 till följande belopp (här uteslutna). (fd II 1999-06-16, Jansson)

*REGI

*INST