RÅ 1999 not 177

Då kammarrätt försummat att pröva offentligt biträdes överklagande av länsrättens arvodesbeslut återförvisades målet till kammarrätten

Not 177. Överklagande av Ulf L. ang. biträdesersättning. - I ett mål angående beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, förordnade Länsrätten i Göteborg genom dom den 15 juli 1998 mot föräldrarnas bestridande att deras dotter, född 1989, skulle beredas vård enligt 1 § andra stycket och 2 § LVU. Advokaten Ulf L., som var ombud och offentligt biträde för båda föräldrarna, hade för sitt uppdrag begärt arvode för 65 timmars arbete. Länsrätten fann att han inte kunde tillerkännas arvode för mer än 45 timmars arbete. Domen överklagades för föräldrarnas räkning av Ulf L. som även yrkade att bli tillerkänd ersättning för biträde i länsrätten enligt ingivna kostnadsräkningar. Kammarrätten i Göteborg avslog enligt dom den 2 november 1998 överklagandet. Kammarrätten fann vidare att Ulf L. för sitt arbete i kammarrätten fick anses skäligen tillgodosedd med ersättning för tjugosex timmars arbete. I kammarrättens dom fanns ingen anteckning om att Ulf L. överklagat även för egen del och inte heller någon bedömning av skäligheten av hans i länsrätten yrkade ersättning. - I överklagande till Regeringsrätten yrkade Ulf L. att bli tillerkänd ersättning för biträde i länsrätten enligt ingivna kostnadsräkningar. -Regeringsrätten (1999-07-13, Werner, Billum, Eliason, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande: Kammarrätten har försummat att pröva Ulf L:s överklagande av länsrättens beslut angående av honom begärt arvode. Målet i den delen skall därför återförvisas till kammarrätten för sådan prövning. - Regeringsrättens avgörande. - Regeringsrätten återförvisar målet i den del det avser Ulf L:s överklagande av Länsrättens i Göteborg beslut i fråga om arvode till honom till Kammarrätten i Göteborg för erforderlig handläggning. (fd I 1999-06-30, Noring)

*REGI

*INST