RÅ 1999 not 181

Avvisande av talan (tillämpning av lagen om beräkning av lagstadgad tid)

Not 181. Överklagande av Diaj H. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm avvisade genom beslut den 16 april 1999 Diaj H:s talan mot kammarrättens dom den 12 mars 1999 i ett mål angående utlämnande av allmän handling. Kammarrätten angav därvid att Diaj H. fått del av kammarrättens dom den 16 mars 1999 men att överklagandet kommit in först den 8 april 1999 och alltså för sent. - Diaj H. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och anförde följande. Han fick beslutet vecka 11 och överklagandet kom in till kammarrätten vecka 14. Det var inom tre veckor. Påskens helgdagar skall dessutom räknas bort. -Regeringsrätten (1999-08-26, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagandet av kammarrättens dom den 12 mars 1999 skulle enligt lag och meddelat besked ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag Diaj H. fick del av domen. - Bestämmelser om hur tiden för överklagande skall beräknas finns i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. När enligt lag tid skall räknas efter vecka anses enligt 1 § den dag för slutdag, som genom sitt namn i veckan motsvarar den, från vilken tidräkningen skall börja. Av 2 § framgår att när slutdagen infaller på en söndag, annan allmän helgdag eller lördag blir sista dagen för överklagande nästa vardag. - Diaj H. fick del av kammarrättens dom tisdagen den 16 mars 1999. Sista dagen för överklagande var därför tisdagen den 6 april 1999. Hans överklagande har kommit in för sent till kammarrätten. Det finns inte skäl att ändra avvisningsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1999-08-18, I. Larsson)

*REGI

*INST