RÅ 1999 not 19

Avdrag för renovering av bostadshus på jordbruksfastighet (avslag)

Not 19. Ansökan av Hasse L. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1990. - Hasse L. yrkade i 1990 års allmänna självdeklaration avdrag för kostnader för reparation och underhåll av bostadsbyggnad på jordbruksfastighet med 64 937 kr. Av beloppet avsåg 60 000 kr dellikvid för kostnader för utbyte av direktverkande ellister mot vattenburet värmesystem och vedpanna med ackumulatortank. Taxeringsnämnden medgav avdrag med ett som skäligt ansett belopp om 10 000 kr motsvarade kostnaden för att ersätta det uttjänta systemet. Enligt dom den 17 december 1993 ändrade inte Länsrätten i Göteborgs och Bohus län taxeringarna. Kammarrätten i Göteborg medgav enligt dom den 18 maj 1995 avdrag med skäliga 20 000 kr för kostnader för reparation och underhåll. Kammarrätten ansåg därvid att förutom kostnader för att återställa uppvärmningssystemet med direktverkande el i sitt ursprungliga skick, även kostnader för renovering av vedspis, kakelugnar, skorstenar m.m. borde vara avdragsgilla. Då det inte fanns något tillförlitligt underlag för uppdelning av kostnaderna på reparation och underhåll respektive förbättring ansåg kammarrätten att avdraget fick uppskattas efter vad som var skäligt. Regeringsrätten meddelade ej prövningstillstånd den 16 februari 1996. - I ansökningen om resning yrkade Hasse L. att en förnyad prövning gjordes av hans ärende. Han anförde bl.a. att kammarrätten i sin dom klart angett att "kostnader för renovering av vedspis, kakelugnar, skorstenar m.m. borde vara avdragsgilla". Något belopp för detta hade emellertid inte angetts i domslutet. Han hade till skattemyndigheten specificerat dessa kostnader och yrkat avdrag. Skattemyndigheten och länsrätten tolkade kammarrättens dom i enlighet med beloppen i domslutet och vägrade omräkning och avdrag. -Regeringsrätten (1999-02-12, Lindstam, Nilsson, Schäder): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - I målet har inte framkommit något sådant förhållande som enligt lagrummet kan utgöra grund för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-02-02, Hartzell)

*REGI

*INST