RÅ 1999 not 192

Avdrag för realisationsförlust vid försäljning av fastighet till ett av den skattskyldiges barn ägt aktiebolag (avslag) / Avdrag medgavs inte för realisationsförlust vid försäljning av fastighet till ett av den skattskyldiges barn ägt aktiebolag (resningsärende, avslag)

Länsrätten i Östergötlands län

Not 192. Ansökan av Per-Hugo L. och Birgitta L. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1989. - Taxeringsnämnden taxerade Per-Hugo L. och Birgitta L. år 1989 i Norrköpings kommun till statlig och kommunal inkomstskatt för 1 267 900 kr resp. 1 757 100 kr, taxerade inkomster, med beskattningsbara inkomster av 1 257 900 kr resp. 1 747 100 kr. Skattemyndigheten överklagade taxeringsnämndens beslut till Länsrätten i Östergötlands län och yrkade att Per-Hugo L. och Birgitta L. skulle påföras 1 394 671 kr resp. 1 704 599 kr i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. Som skäl anförde skattemyndigheten i huvudsak att de inte borde ha medgetts avdrag för realisationsförluster, som uppkommit vid försäljning av fastigheten Direktören 3 i Norrköpings kommun till ett aktiebolag som deras barn var delägare i. Länsrätten biföll genom domar den 18 februari 1992 överklagandena och bestämde därmed Per- Hugo L:s och Birgitta L:s till statlig och kommunal inkomstskatt taxerade inkomster till 2 662 600 kr resp. 3 461 700 kr, med beskattningsbara inkomster av 2 652 600 kr resp. 3 451 700 kr. Per- Hugo L. och Birgitta L. överklagade domarna till Kammarrätten i Jönköping och vidhöll sina yrkanden om avdrag för realisationsförluster. Kammarrätten beslutade genom dom den 14 november 1995 att lämna överklagandena utan bifall. Regeringsrätten beslutade den 12 september 1997 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 7523--7524-1995). - I ansökningen yrkade Per-Hugo L. och Birgitta L. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i fråga om 1989 års taxering och medge dem avdrag för realisationsförluster, som uppkommit vid fastighetsförsäljning. Till stöd för resningsansökningarna anförde de i huvudsak att domstolarna hade gjort felaktiga bedömningar i sina avgöranden. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningarna. -Regeringsrätten (1999-09-14, Werner, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard, Schäder): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Per-Hugo L. och Birgitta L. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd II 1999-08-24, Karlsson)

*REGI

*INST