RÅ 1999 not 193

Kammarrätten borde ha bifallit yrkande om muntlig förhandling i mål om beräkning av livränteunderlag (återförvisat)

Not 193. Överklagande av Johnny N. ang. livränta enligt lagen om statligt personskadeskydd. -Kammarrätten i Göteborg (1995-09-29) avslog Johnny N:s yrkande om höjt livränteunderlag enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd för perioden den 29 januari 1990 - den 30 juni 1992. - Johnny N. överklagade och yrkade i sak att hans livränteunderlag för tiden den 29 januari 1990 - den 30 juni 1992 skulle höjas och fastställas på grundval av en årsinkomst om 192 500 kr med uppräkning enligt lag i relation till basbeloppsutvecklingen. Han yrkade vidare att Regeringsrätten skulle hålla muntlig förhandling alternativt att målet skulle återförvisas till kammarrätten för ny behandling, eftersom han vägrats muntlig förhandling där. Johnny N. gjorde gällande att kammarrättens vägran att hålla muntlig förhandling stred mot 9 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, och artikel 6 i Europakonventionen. Han anförde bl.a. att muntlig förhandling var nödvändig för att få fram en riktig bild av hans utvecklingsmöjligheter som byggnadsarbetare och hans förutsättningar för detta yrke. - Riksförsäkringsverket bestred bifall till Johnny N:s yrkanden. - Regeringsrätten (1999-09-15, Swartling, Holstad, Sandström, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sakfrågan i målet är till vilket belopp Johnny N:s livränteunderlag skall fastställas. Denna fråga är i sin tur avhängig av bl.a. den bedömning som kan göras av de utvecklingsmöjligheter Johnny N. skulle haft i ett framtida yrke om han inte råkat ut för en skada under sin militärtjänstgöring. - Under handläggningen i kammarrätten begärde Johnny N. att muntlig förhandling skulle hållas i målet och han påkallade även vittnesförhör med två personer. Kammarrätten avslog Johnny N:s yrkande om muntlig förhandling och vittnesförhör. I Regeringsrätten hävdar Johnny N. att dessa yrkanden borde ha bifallits. En första fråga är därför om kammarrätten bort hålla muntlig förhandling i målet. - Av 9 § tredje stycket FPL följer att muntlig förhandling skall hållas i kammarrätt om enskild begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. I det sammanhanget skall beaktas den rätt till domstolsprövning och därmed sammanhängande krav på muntlig förhandling som följer av artikel 6 i Europakonventionen. - Johnny N:s yrkande i sak i målet är att hans livränteunderlag skall bestämmas med utgångspunkt i att han efter militärtjänstgöringen, om skadan inte inträffat, skulle ha arbetat som byggnadsarbetare och efterhand ha utbildat sig inom detta yrke. - Enligt vad Johnny N. uppgav i kammarrätten avsåg han att genom vittnesförhör låta personer som väl kände honom få tillfälle att uttala sig. Han önskade även själv vid en muntlig förhandling få möjlighet att utveckla sina synpunkter vad gäller storleken av hans inkomstbortfall på grund av ryggskadan. Sedan kammarrätten avslagit hans begäran om muntlig förhandling och vittnesbevisning utvecklade Johnny N. skriftligen sina synpunkter och ingav även ett par vittnesintyg rörande sin person. Johnny N. har dock i Regeringsrätten vidhållit att muntlig förhandling i kammarrätten med hörande av vittnen hade kunnat utgöra ett värdefullt komplement till det skriftliga materialet för att få fram en mer realistisk bild av hans utvecklingsmöjligheter, då det inte är lätt att i intygsform belysa dessa. - Kammarrätten biföll inte Johnny N:s yrkande om höjning av fastställt livränteunderlag med hänvisning bl.a. till att det fanns flera faktorer i målet som gjorde det svårt att få en realistisk bild av Johnny N:s utvecklingsmöjligheter. Enligt Regeringsrättens mening får det antas att dessa svårigheter hade kunnat reduceras och ett bättre bedömningsunderlag erhållas om kammarrätten hållit muntlig förhandling. Sådan förhandling kan därför inte anses ha varit obehövlig och inte heller har särskilda skäl mot muntlig förhandling framkommit. Kammarrättens dom bör därför upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny behandling. - Vid denna utgång förfaller frågan om muntlig förhandling i Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och visar målet åter till kammarrätten för ny behandling. (fd I 1999-08-25, Svens-Jonsson)

*REGI

*INST