Upphävd författning

Lag (1977:265) om statligt personskadeskydd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
SFS 1977:265 i lydelse enligt SFS 2010:512
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde m.m.

1 §  Denna lag gäller ersättning av staten vid personskada och tillämpas på

 1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller inställer sig till mönstring, eller annan uttagning enligt den lagen eller rekryt som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten,
 2. den som medverkar i räddningstjänst eller i övning med en kommunal organisation för räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller i räddningstjänst enligt 10 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen (2010:500),
 3. den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i ett hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagen eller tagen i förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest,
 4. den som utför samhällstjänst på grund av en föreskrift som meddelats med stöd av 27 kap. 2 a § eller 28 kap. 2 a §brottsbalken,
 5. den som utför ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1brottsbalken, och
 6. den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att lagen ska tillämpas även på den som i annat fall än som avses i första stycket frivilligt deltar i verksamhet inom totalförsvaret eller i verksamhet för att avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön. Lag (2010:512).

Prop. 2002/03:119: I paragrafens första stycke har ordet ”räddningskår” bytts ut mot ”kommunal organisation för räddningstjänst”. Ändringen är en följd av att begreppet ”räddningskår” inte förekommer i lagen om skydd mot olyckor. Se även författningskommentar till 3 kap. 12 § lagen om skydd mot olyckor. Vidare görs en hänvisning till lagen om skydd mot olyckor i stället för till RäL. Ändringarna medför inte någon förändring i sak.

Andra stycket ändras inte.

Prop. 1997/98:96: Tre nya punkter, 4–6 har lagts till paragrafen. Genom dessa görs lagen tillämplig på den som utför samhällstjänst, ungdomstjänst eller sådant oavlönat arbete som kan föreskrivas inom ramen för intensivövervakning med elektronisk kontroll. Såvitt avser samhällstjänst motsvaras bestämmelsen av innehållet i 4 § lagen (1989:928) om samhällstjänst.

Prop. 2005/06:165: Paragrafens första stycke punkten 5 har ändrats. Ändringen är föranledd av de förändringar som görs rörande ungdomstjänst, vilka framgår av 32 kap.2 och 3 §§brottsbalken. Bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:165#S6-5" ...

2 §  Omfattas skada även av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, utgår ersättning enligt denna lag endast i den mån ersättningen därigenom blir högre.

3 §  Personskadeskyddet handhas av Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten handhar dock ärenden som gäller ersättning vid dödsfall. Lag (2009:989).

Prop. 2008/09:202: Ändringen är föranledd av att Pensionsmyndigheten från och med den 1 januari 2010 ska handlägga ärenden som gäller ersättning vid dödsfall.

Skyddstid

4 §  Personskadeskyddet inträder när den första färden påbörjas till verksamhet eller intagning som avses i 1 § 1-3 och gäller till dess den sista färden från verksamheten eller intagningen avslutats.

[S2]Vid sådan verksamhet som avses i 1 § 4-6 inträder personskadeskyddet när den dömde påbörjar resa till platsen för verksamheten och upphör när resa från platsen avslutats. Lag (1998:613).

Prop. 1997/98:96: Ett nytt andra stycke har lagts till paragrafen. Detta reglerar omfattningen av personskadeskyddet för den som fullgör samhällstjänst, ungdomstjänst eller sådant oavlönat arbete som kan föreskrivas inom ramen för intensivövervakning med elektronisk kontroll. Med platsen för verksamheten avses den plats där arbetet skall utföras enligt den lokala kriminalvårdsmyndighetens eller – såvitt avser ungdomstjänst – socialnämndens beslut....

5 §  Vistas någon under tid som sägs i 4 § i annat länd än Sverige, Danmark utan Färöarna och Grönland, Finland och Norge, gäller personskadeskyddet endast om staten har anordnat eller bekostat resan. Lag (1981:1251).

Om skada

6 §  Personskadeskyddet omfattar skada som någon som avses i 1 § har ådragit sig under skyddstiden.

7 §  Om någon har varit utsatt för ett olycksfall under skyddstiden, skall skada som han har ådragit sig anses vara orsakad av olycksfallet, om övervägande skäl talar för det. Lag (1992:1699).

8 §  Visar sig under skyddstiden skada till följd av annat än olycksfall, skall skadan anses vara ådragen under skyddstiden. Detta skall dock ej gälla, om skälig anledning finns att antaga att skadan har orsakats av annat än verksamheten eller intagningen i fråga och att denna icke har väsentligt bidragit till skadan.

[S2]Visar sig sådan skada efter skyddstidens slut, skall den anses vara ådragen under skyddstiden, om verksamheten eller intagningen skäligen kan antagas ha väsentligt bidragit till skadan.

 • RÅ 1995:75:En person som tillhört den svenska FN-kontingenten i Libanon har under tjänstgöring där begått självmord. Vid tillämpning av 8 § första stycket lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd har det inte ansetts föreligga skälig anledning att anta annat än att verksamheten i fråga har väsentligt bidragit till dödsfallet. Dödsboet har vid sådant förhållande ansetts berättigat till begravningshjälp.

9 §  Bestämmelserna i 2 kap.3 och 4 §§ lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har motsvarande tillämpning i fråga om skada enligt denna lag.

Ersättningar

10 §  Ersättning enligt denna lag utges vid sjukdom, bestående nedsättning av arbetsförmågan och dödsfall. Därvid tillämpas 3 kap.1-–4, 7, 9 och 10 §§ och 4-–6 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, om inte annat följer av 11-–14 §§ denna lag. Lag (2002:229).

Prop. 2001/02:81: I paragrafen har en hänvisning till den nya 3 kap. 4 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring gjorts. Även den som beviljas ersättning enligt lagen om statligt personskadeskydd kan ha rätt till särskild arbetsskadeersättning.

11 §  Sjukvårdsersättning utgår endast i den mån staten ej tillhandahåller motsvarande förmån på annat sätt.

[S2]Sjukpenning och livränta enligt denna lag utges inte under skyddstiden. Sjukpenning utges inte i något fall för den dag då skadan inträffade. Lag (1993:358).

12 §  För den som avses i 1 § första stycket 1 och som har skadats under militär utbildning inom Försvarsmakten ska sjukpenningunderlag inte beräknas till lägre belopp än vad som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid före 21 års ålder, fyra och en halv gånger prisbasbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålder och fem gånger prisbasbeloppet för tid från och med 25 års ålder.

[S2]För den som avses i 1 § första stycket 1 och som har skadats under militär utbildning inom Försvarsmakten, utgör livränteunderlaget minst sju prisbasbelopp.

[S3]För den som avses i 1 § första stycket 3 och som när skadan inträffade hade varit intagen längre tid än sex månader ska sjukpenningunderlag och livränteunderlag inte beräknas till lägre belopp än som anges i 4 kap. 10 § andra stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Detta gäller även för den som avses i 1 § andra stycket om regeringen föreskriver det. Lag (2010:466).

Prop. 2001/02:11: Förslagen behandlas i avsnitt 7.1. I första stycket har ordet basbelopp ersatts av ordet prisbasbelopp. Den nuvarande skillnaden vid beräkning av sjukpenningunderlag och livränteunderlag mellan den som skadats under grundutbildning som är längre än 60 dagar och den som skadas under kortare grundutbildning eller under repetitionsutbildning har tagits bort. Samma beräkning av underlaget skall göras oavsett om det ...

13 §  Den som avses i 1 § första stycket 1 har rätt till särskild sjukpenning, om han eller hon under militär utbildning inom Försvarsmakten som är längre än 60 dagar, har ådragit sig sjukdom som efter skyddstidens slut sätter ned hans eller hennes förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete med minst en fjärdedel. Detta gäller även vid sjukdom som har ådragits under utryckningsmånaden eller månaden efter denna.

[S2]Särskild sjukpenning beräknas på ersättningsunderlag som uppgår till belopp som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid före 21 års ålder, fyra och en halv gånger prisbasbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålder och fem gånger prisbasbeloppet för tid från och med 25 års ålder.

[S3]Hel särskild sjukpenning utgör för dag 80 procent av ersättningsunderlaget, delat med 365.

[S4]Om den som har rätt till särskild sjukpenning samtidigt har rätt till annan ersättning enligt denna lag, sjukpenning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller sjukpenning enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring, utges den särskilda sjukpenningen endast i den mån den är högre. För den period sjukpenning har beräknats med tillämpning av 3 kap.1010 b §§ lagen om allmän försäkring utges den särskilda sjukpenningen endast i den mån den är högre för sådan period. Lag (2010:466).

13 a §  Den som avses i 1 § första stycket 1 och som har skadats under militär utbildning inom Försvarsmakten, har efter skyddstidens utgång rätt till ersättning för nödvändiga kostnader för läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård samt läkemedel under högst tre års tid. I kostnader för vård inräknas nödvändiga kostnader för resor. Lag (2010:466).

Prop. 2001/02:11: Rätten till ersättning för nödvändiga kostnader för läkarvård m.m. är lika oavsett om skadan har inträffat under en grundutbildning som är längre än 60 dagar eller kortare grundutbildning eller under en repetitionsutbildning.

14 §  Ersättning till den som avses i 1 § första stycket 3 får sättas ned eller dragas in även i annat fall än som avses i 20 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, om särskilda skäl talar för det.

Övriga bestämmelser

15 §  Underrättelse om skada skall omedelbart lämnas till chef eller annan enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Har skadan visat sig efter skyddstidens slut, skall underrättelsen lämnas till Försäkringskassan. Lag (2004:808).

16 §  Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring angående ansökan, anmälan om skada, bestämmande och utbetalning av ersättning, uppgiftsskyldighet, ansvar och besvär m.m. gäller i tillämpliga delar i ärende enligt denna lag.

[S2]Bestämmelserna i 8 kap. 3 § andra stycket lagen om arbetsskadeförsäkring gäller inte i ärende enligt denna lag. Lag (2002:229).

Prop. 2001/02:81: I paragrafen hänvisas till 8 kap. LAF. För att även inkludera det skriftliga ansökningsförfarandet i 8 kap. 2 § LAF har en ändring gjorts på så sätt att även ansökan anges som en bestämmelse som skall gälla i tillämpliga delar. Se vidare författningskommentaren till 8 kap. 2 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1977:265) om statligt personskadeskydd

Lag (1981:368) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Lag (1981:1250) om ändring i lagen (1981:368) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:8
  Omfattning
  ändr. 1 §, övergångsbest. till 1981:368

Lag (1981:1251) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Lag (1984:277) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Lag (1986:1106) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Lag (1988:1477) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Lag (1990:57) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Lag (1990:159) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om särskild sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:62
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:468) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sjukdomsfall som har inträffat före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:102
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1051) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:181
  Omfattning
  ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1644) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om avdrag på sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:19
  Omfattning
  ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:278) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas i sin nya lydelse i fråga om ersättning för tid från och med den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:106
  Omfattning
  ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1699) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller för skador som har inträffat före den dagen och som anmälts till allmän försäkringskassa senast den 30 juni 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:30, Bet. 1992/93:SfU8
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:358) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:178, Bet. 1992/93:SfU17
  Omfattning
  ändr. 10, 11, 13, 16 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:2073) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. De nya bestämmelserna tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på tjänstgöring före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Omfattning
  ändr. 1, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1481) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  Äldre bestämmelser tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:568) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:273, Prop. 1996/97:63, Bet. 1996/97:SfU12
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1189) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Äldre bestämmelser i fråga om sjukpenningunderlag tillämpas fortfarande vid beräkning av sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.
  3. De nya bestämmelserna om livränteunderlag skall tillämpas på livräntor som fastställts från och med den 1 januari 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:82, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FöU1
  Omfattning
  ändr. 12 §; ny 13 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1190) om ändring i lagen (1997:568) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:82, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FöU1
  Omfattning
  ändr. 13 § i 1977:265

Lag (1998:613) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Förarbeten
Rskr. 1997/98:275, Prop. 1997/98:96, Bet. 1997/98:JuU21
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:814) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11
Omfattning
ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:229) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Förarbeten
Rskr. 2001/02:213, Prop. 2001/02:81, Bet. 2001/02:SfU10
Omfattning
ändr. 10, 16 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:279) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på sjukpenning och sjukvårdsersättning som avser tid efter ikraftträdandet.
 3. De nya bestämmelserna om livränteunderlag tillämpas endast på livräntor som fastställs efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:205, Prop. 2001/02:11, Bet. 2001/02:FöU3
Omfattning
ändr. 12, 13, 13 a §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:783) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Förarbeten
Rskr. 2003/04:24, Prop. 2002/03:119, Bet. 2003/04:FöU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:808) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 3, 15 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:895) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Den äldre bestämmelsen skall fortfarande gälla den som utför ungdomstjänst på grund av en föreskrift som meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:294, Prop. 2005/06:165, Bet. 2005/06:JuU34
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2009:989) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.

Lag (2010:466) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet inställt sig till antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr. 1, 12, 13, 13 a §§
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:512) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-09-01