RÅ 1999 not 194

Villkor enligt miljöskyddslagen för viss tillverkning (avslag) / Villkor enligt miljöskyddslagen för viss tillverkning (resningsärende, avslag)

Not 194. Ansökan av Peter E. om resning i ett ärende om villkor enligt miljöskyddslagen. - McWhorter Technologies AB, tidigare under firma Soab AB, bedrev tillverkning av bl.a. alkydbindemedel, dispersionsmedel (latex) och rapsmetylester vid bolagets anläggning i Mölndal. Verksamheten hade varit föremål Koncessionsnämndens för miljöskydd prövning vid ett flertal tillfällen. - Sedan Naturvårdsverket, under åberopande av 24 § miljöskyddslagen (1969:387) yrkat att samtliga villkor för verksamheten skulle omprövas fastställde Koncessionsnämnden i beslut den 7 september 1995, nr 140/95, nya villkor för verksamheten. Beslutet överklagades av bolaget och andra sakägare till regeringen som i beslut den 16 januari 1997, M95/4145/8, ändrade två av villkorspunkterna. - Peter E. ansökte om resning i det av regeringen avgjorda koncessionsärendet. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Han bodde ungefär 100 meter från fabriken i nordlig riktning och stördes av fabriken genom luktbesvär och andra olägenheter från verksamheten. Det hade även inträffat flera allvarliga incidenter i området. Underlaget för koncessionsbeslutet var också undermåligt och en miljökonsekvensbeskrivning saknades i ärendet. Bolaget hade numera gjort en ny ansökan om tillstånd för ökning av hantering av isocyanaterna. Ärendet var under handläggning hos Koncessionsnämnden. Han yrkade att Regeringsrätten interimistiskt skulle besluta att Koncessionsnämnden ålade bolaget att återgå till den hantering av isocyanater som rått 1994 tills detta ärende var avgjort och att bolagets nya ansökan lades vilande i samma anda. -Regeringsrätten (1999-09-15, Björne, Holstad, Wennerström): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Peter E. har inte visat att det föreligger skäl för resning. Ansökningen skall därför avslås. - Yrkandena om interimistiskt beslut och vilandeförklaring i den mån de rör andra ärenden än det nu föreliggande kan inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrätten avslår ansökningen och avvisar yrkandena om interimistiskt beslut och vilandeförklaring i den mån de rör andra ärenden än det nu föreliggande. (fd I 1999-08-24, Perttu)

*REGI

*INST