RÅ 1999 not 197

Regeringens beslut att lämna begäran om omprövning utan åtgärd utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)

Not 197. Ansökan av Clas L. om rättsprövning av ett beslut ang. upphävande av byggnadsplan. - Kommunfullmäktige i Huddinge kommun beslutade den 27 november 1995, § 140, att upphäva del av byggnadsplan för Vistaberg 3:78 inom kommundelen Fullersta i kommunen. Beslutet överklagades av bl.a. Clas L. Länsstyrelsen i Stockholms län avslog överklagandena den 7 mars 1996. Länsstyrelsens beslut överklagades av samma personer men regeringen avslog den 9 maj 1996 dessa överklaganden. I en skrivelse till regeringen begärde Clas L. omprövning av regeringens beslut. Regeringen beslutade den 2 april 1998 att inte vidta någon åtgärd med anledning av skrivelsen. - I ansökningen hemställde Clas L. att Regeringsrätten skulle pröva lagligheten av regeringens beslut den 2 april 1998. -Regeringsrätten (1999-09-16, Swartling, Holstad, Sandström, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Som förutsättning för rättsprövning gäller bl.a. att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. - Det beslut som Clas L:s ansökan riktar sig mot innebär att regeringen lämnat hans begäran om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut utan åtgärd. I rättsfallet RÅ 1996 ref. 27 fann Regeringsrätten att regeringens vägran att ompröva ett tidigare regeringsbeslut inte utgjorde myndighetsutövning när någon materiell ändring inte kunde ske. Nu förevarande fall bör bedömas på samma sätt. - På grund av det anförda finner Regeringsrätten att rättsprövning inte kan ske. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 1999-08-25, Persson)

*REGI

*INST