RÅ 1996:27

Ett beslut av regeringen i ärende om omprövning av ett tidigare beslut i fall där ändring i materiellt hänseende inte kunde ske har inte ansetts utgöra myndighetsutövning i den mening som avses i lagen om rättsprövning.

Efter ansökan av Bostadsrättsföreningen Kornhuset beviljade Länsbostadsnämnden i Uppsala län den 17 februari 1993 föreningen räntebidrag och investeringsbidrag för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten Fjärdingen 18:2 i Uppsala kommun. I egenskap av medlem i bostadsrättsföreningen överklagade S.L. beslutet till Boverket, som i beslut den 1 april 1993 fann att S.L. inte ägde överklaga beslutet och därför avvisade hans talan. S.L. överklagade beslutet till regeringen, som i beslut den 18 november 1993 avslog överklagandet. Den 7 december 1994 avslog Regeringsrätten en ansökan av S.L. om resning i det av regeringen avgjorda ärendet. S.L. begärde omprövning av regeringens tidigare beslut.

Regeringen (1995-03-16) avslog ansökningen om omprövning och anförde följande. Regeringens tidigare beslut i ärendet har gällt frågan om S.L:s rätt att - i egenskap av medlem i en bostadsrättsförening - överklaga ett beslut av länsbostadsnämnden om att bevilja bidrag till föreningen. Något nytt i denna fråga har inte inträffat.

S.L. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut den 16 mars 1995 och vidhöll att han hade besvärsrätt i ärendet. Till stöd för sin talan åberopade han i huvudsak att oriktig rättstillämpning förekommit i samtliga instanser.

Regeringsrätten (1996-02-23, Wahlgren, Dahlman, Berglöf, Sjöberg, Nordborg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Vidare gäller som förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde.

Det regeringsbeslut som S.L. begär få rättsprövat innebär att regeringen avslagit en ansökan från honom om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut. Regler om förvaltningsmyndighets omprövning av ärenden finns i 27 § förvaltningslagen (1986:223). Förvaltningslagen gäller formellt inte regeringen, som emellertid enligt praxis följer lagen. Nämnda omprövningsregler avser dock endast beslut i första instans och en första förutsättning för omprövning enligt lagrummet är att beslutet är uppenbart oriktigt. Någon allmän skyldighet att ompröva beslut föreligger således inte. Inte heller är det alltid möjligt för regeringen att i materiellt hänseende ändra ett tidigare beslut. I förevarande fall hade en sådan ändring inte varit möjlig. Regeringens beslut att inte ompröva sitt tidigare beslut kan med hänsyn härtill inte anses innefatta myndighetsutövning mot S.L. i den mening som avses i lagen om rättsprövning.

Med hänsyn till det anförda finner Regeringsrätten att rättsprövning inte kan komma i fråga.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen.

Föredraget 1996-02-05, föredragande Gylling Lindkvist, målnummer 3128-1995