RÅ 1999 not 205

Återuppförande av förstörd byggnad inom naturreservat ansågs inte kunna ske (avslag) / Återuppförande av förstörd byggnad inom naturreservat ansågs inte kunna ske (rättsprövning, avslag)

Not 205. Ansökan av Karin K. om rättsprövning av beslut i fråga om tillstånd att återuppföra byggnad inom naturreservat. - Länsstyrelsen i Malmöhus län beslutade den 2 augusti 1994 att avslå en ansökan om tillstånd att återuppföra en byggnad, inom naturreservatet Sandhammaren, på fastigheten Hagestad 40:2 i Ystads kommun. Som skäl för beslutet anförde länsstyrelsen bl.a. följande. Sandhammaren utgör naturreservat och enligt punkt A15 i reservatsföreskrifterna framgår att det är förbjudet att uppföra helt ny byggnad, om- och tillbyggnad eller annan anläggning. Sandhammaren utgör också riksintresse för naturvården, friluftslivet och kulturmiljövården. Vidare utgör kustzonen område av riksintresse i sin helhet enligt 3 kap.1 och 4 §§ lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Intill 300 meter gäller strandskydd och landskapsbildskydd enligt 15 och 19 §§naturvårdslagen (1964:822). Hagestad 40:2 berörs av detaljplan enligt vilken fastigheten skall utgöra naturmark som inte får bebyggas. Fastigheten är i dag obebyggd. Den tidigare befintliga byggnaden som åberopas av klaganden utplånades efter skadegörelse omkring år 1970. Vidare har regeringen vid tre tidigare tillfällen avslagit en begäran om återuppförande av byggnad på den aktuella fastigheten. Länsstyrelsen anser inte att det finns förutsättningar för att uppföra byggnaden. - Länsstyrelsens beslut överklagades av bl.a. Karin K. Som skäl för överklagandet framhölls bl.a. att Byggnadsnämnden i Ystads kommun förklarat sig beredd att tillåta att huset återuppfördes samt att strandskyddsbestämmelserna inte var tillämpliga då tomten idag ligger mer än 300 meter från strandkanten. Vidare framhölls att åskilliga hus inom Sandhammaren fått både byggas om och byggas till under senare år. -Regeringen (Miljödepartementet, 1996-04-18): Regeringen delar länsstyrelsens bedömning och överklagandet bör därmed avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Karin K. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Ystads kommun är bunden av det förhandsbesked som byggnadsnämnden gav den 16 augusti 1990 om att ställa sig positiv till ett återuppförande av det tidigare raserade huset. Det finns i reservatsföreskrifterna för naturreservatet Sandhammaren stöd för detta, då det av dessa framgår att "av våda skadade hus får återuppföras". Stranden är idag så bred att strandskyddsdispens inte är aktuell. Det innebär ett kraftigt avsteg från likabehandlingsprincipen att huset inte får återuppföras eftersom det de senaste tjugo åren uppförts ett stort antal sommarhus inom reservatet, varav flera fått tillstånd i efterhand. - Regeringsrätten (1999-09-24, Holstad, Lindstam, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som den aktuella lagregleringen ger eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat avgörandet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1999-09-07, Fredriksson)

*REGI

*INST