RÅ 1999 not 212

Nya uppgifter om polishämtning i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken (avslag)

Not 212. Ansökan av Monica L. om resning. - I ett mål om verkställighet enligt 21 kap.föräldrabalken av allmän domstols beslut rörande rätt till umgänge med barn förordnade Länsrätten i Stockholms län i dom den 16 juli 1996 om verkställighet av ett beslut av Stockholms tingsrätt den 3 juni 1996 såvitt avsåg sommarumgänge för Tore G. med hans och Monika L:s söner Magnus och Martin. Förordnandet förenades med vite. Monika L. förpliktades att ersätta motpartens rättshjälpskostnader. Hon överklagade domen, men Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 23 september 1996 överklagandet. Monika L. förpliktades att ersätta motpartens rättshjälpskostnader även i kammarrätten. Regeringsrätten beslöt den 28 november 1996 att inte meddela Monika L. prövningstillstånd. - I dom den 19 november 1996 förordnade länsrätten om verkställighet av tingsrättens beslut i ovannämnda mål, såvitt avsåg umgänge fr.o.m. vecka 47 t.o.m. nyårshelgen 1996/97. Förordnandet förenades med vite. Monika L. förpliktades att ersätta motpartens rättshjälpskostnader. Hon överklagade domen, men kammarrätten avslog i dom den 22 november 1996 överklagandet. Regeringsrätten beslöt den 11 december 1996 att inte meddela Monika L. prövningstillstånd. - I dom den 23 december 1996 förordnade länsrätten om verkställighet av tingsrättens beslut i ovannämnda mål, såvitt avsåg umgänge under tiden januari-mars 1997. Länsrätten förordnade vidare att verkställigheten i vissa delar skulle ske genom polishämtning och i övrigt vid vite. Monika L. förpliktades att ersätta motpartens rättshjälpskostnader. Hon överklagade domen och yrkade inhibition, men kammarrätten lämnade i beslut den 15 januari 1997 inhibitionsyrkandet utan bifall. Regeringsrätten beslöt den 17 januari 1997 att inte meddela Monika L. prövningstillstånd såvitt avsåg frågan om inhibition. I dom den 13 februari 1997 avslog kammarrätten överklagandet. Monika L. förpliktades att ersätta motpartens rättshjälpskostnader även i kammarrätten. Regeringsrätten beslöt den 3 mars 1997 att inte meddela Monika L. prövningstillstånd. - Monika L. ansökte om resning i Regeringsrättens mål om verkställighet av domar och beslut om umgänge med barn. Till stöd för sina ansökningar anförde hon bl.a. följande. Hon hade aldrig hindrat något umgänge mellan barnen och deras fader utan alltid verkat positivt för att ett umgänge skulle komma igång. Det var barnens eget beslut att avstå från umgänge. Vad som hände vid polishämtningen den 17 januari 1997 var ett bevis på detta. Det blev då aldrig fråga om att ta med barnen. Till ansökningarna hade Monika L. fogat kopior av en promemoria om polishämtningen, upprättad vid Polismyndigheten i Stockholm, ett intyg av överläkaren Eva Hagén, som medföljde polismännen vid hämtningen, samt en skrivelse angående internutredning inom polismyndigheten om hämtningen. -Regeringsrätten (1999-10-11, Werner, Sandström, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Monika L. har inte visat att det föreligger sådana skäl. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd II 1999-09-28, Gustafson)

*REGI

*INST