RÅ 1999 not 215

Fråga om bistånd ansågs förfallen när den biståndssökande avlidit

Not 215. Överklagande av Socialnämnden i Båstads kommun ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till Margit W. - Den 4 juli 1997 beviljade Socialnämnden i Båstads kommun Margit W. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) i form av hemtjänst vid vistelse i sommarbostad i kommunen under tiden 19 juni-17 juli 1997. Genom samma beslut avslogs en ansökan av Margit W. om bistånd i form av hemtjänst under återstoden av sommaren räknat från den 18 juli 1997. För sistnämnda period erbjöds hon i stället önskad service till en avgift som motsvarade kommunens självkostnad. Länsrätten i Skåne län förordnade i dom den 30 juli 1997 att Margit W. skulle erhålla bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen i form av hemtjänst även för perioden 18 juli-10 augusti 1997. I överklagande till Kammarrätten i Göteborg yrkade socialnämnden att länsrättens dom skulle upphävas. Enligt dom den 24 september 1998 ändrade kammarrätten inte länsrättens dom. - I överklagande hos Regeringsrätten fullföljde socialnämnden sin talan. -Regeringsrätten (1999-10-13, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande.I målet är numera upplyst att Margit W. avlidit den 2 oktober 1998. Frågan om Margit W. var berättigad till bistånd i enlighet med vad länsrätten bestämt har härigenom förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd I 1999-10-04, Noring)

*REGI

*INST