RÅ 1999 not 219

Invändning om jäv mot regeringsråd och regeringsrättssekreterare (avslag) / Invändning om jäv mot regeringsråd och regeringsrättssekreterare (resningsärende, avslag)

Not 219. Ansökan av Stockholms Byggnadsingenjörsförening om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Regeringsrätten beslutade den 22 april 1998 (mål nr 7110--7117-1997) att inte meddela Stockholms Byggnadsingenjörsförening (föreningen) prövningstillstånd i mål angående invändning om jäv och rättegångshinder m.m. i mål om inkomsttaxering åren 1977-1990. - Föreningen framställde genom sitt ombud Björn Ö. hos Regeringsrätten i olika skrivelser, som föreningen uppgivit vara riktade mot Regeringsrättens avgöranden i mål nr 7110--7117-1997, anmälningar om jäv, rättegångshinder och domvilla. I skrivelserna påtalade föreningen vad som enligt föreningens mening utgjort handläggningsfel i olika instanser. Vidare yrkade föreningen muntlig förhandling i Regeringsrätten. - Regeringsrätten avslog i beslut i protokoll den 6 maj 1999 (regeringsråden Hulgaard, Nilsson och Schäder - föredragande regeringsrättssekreteraren Persson) yrkandet om muntlig förhandling samt beredde föreningen tillfälle att slutföra sin talan i målet inom tre veckor efter mottagandet av protokollsbeslutet. Föreningen delgavs protokollsbeslutet den 20 maj 1999. - Föreningen inkom härefter med ytterligare en skrivelse där jäv anmäldes mot regeringsrådet Hulgaard och regeringsrättssekreteraren Persson. -Regeringsrätten (1999-10-19, Baekkevold, Sandström, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad först beträffar anmälningarna om jäv mot regeringsrådet Hulgaard och regeringsrättssekreteraren Persson föreligger inte sådana omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för deras opartiskhet i målen. Invändningarna om jäv mot dem skall därför ogillas. - När det sedan gäller de anmärkningar som riktats mot avgörandena i Regeringsrättens mål nr 7110--7117-1997 och handläggningen i övrigt av målen kan Regeringsrätten pröva dessa endast inom ramen för ett resningsförfarande. Regeringsrätten tar därför upp föreningens framställningar som en ansökan om resning i nämnda mål. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad föreningen anfört kan inte anses utvisa att skäl föreligger för att bevilja resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ogillar i målet framställda invändningar om jäv mot regeringsrådet Hulgaard och regeringsrättssekreteraren Persson samt avslår ansökningen om resning. (fd II 1999-09-14, Levin)

*REGI

*INST