RÅ 1999 not 225

Nya omständigheter vid beräkning av realisationsvinst (avslag) / Nya omständigheter vid beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning (resningsärende, avslag)

Not 225. Ansökan om resning av Katarina C. ang. inkomsttaxering. - Katarina C. skönstaxerades vid 1986 års taxering i avsaknad av deklaration. Hon överklagade beslutet och yrkade att hon skulle taxeras i enlighet med den deklaration hon då ingav. Hon ingav även, sedan länsskattemyndigheten begärt det, en redovisning av försäljningen av den av henne under år 1985 sålda fastigheten Älvsborg 51:8. Hon yrkade därvid bl.a. att hon vid beräkningen av realisationsvinsten/förlusten skulle få tidigarelägga förvärvstidpunkten på grund av ett tidigare fastighetsinnehav. Länsskattemyndigheten, som bl.a. ansåg att hon inte hade visat att hon var berättigad att få tidigarelägga förvärvstidpunkten, fann att hennes överklagande borde avslås eftersom hon skulle ha taxerats för högre belopp än som skett. Myndigheten yrkade därför bl.a. att hon skulle eftertaxeras för inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet med 51 800 kr. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län beslutade i dom den 3 maj 1991 bl.a. att inte ändra åsatta taxeringar samt att eftertaxera Katarina C. i enlighet med länsskattemyndighetens yrkande. Länsrätten fann därvid att hon trots anmodan inte visat att förutsättningar förelåg för tidigareläggning av förvärvstidpunkten. - Katarina C. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg som i dom den 15 mars 1994, såvitt nu är av intresse, fann att hon inte visat att grund fanns för tidigareläggning av förvärvstidpunkten och att det därför inte fanns anledning att ändra länsrättens dom när det gäller realisationsvinstens storlek. Katarina C. överklagade också kammarrättens dom och Regeringsrätten beslutade den 29 augusti 1994 att inte meddela prövningstillstånd i målen. - I ansökningen yrkade Katarina C. tidigareläggning av förvärvstidpunkten vid beräkningen av realisationsvinst/förlust avseende försäljningen av fastigheten Älvsborg 51:8. Till sin ansökan bifogade hon bl.a. köpe- och försäljningshandlingar avseende den fastighet som låg till grund för hennes yrkande om tidigareläggning och som hon köpt år 1977 och sålt år 1981. - Till stöd för sin ansökan om resning anförde hon i huvudsak följande. Avgörande handlingar har kommit fram efter en genomgång av hela akten med Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län. De handlingar som nu åberopades har de missat tidigare. Vem som hade missat visste hon inte. Uppenbart var att vissa avdrag och kvitton glömts. -Regeringsrätten (1999-10-22, Holstad, Nordborg, Schäder): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har inte framkommit något sådant förhållande som enligt nämnda lagrum utgör grund för resning. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1999-10-06, Eke)

*REGI