RÅ 1999 not 228

Nya omständigheter (dold äganderätt) vid beräkning av realisationsvinst (bifall) / Nya omständigheter (dold äganderätt) vid beräkning av realisationsvinst (resningsärende, bifall)

Not 228. Ansökan av Rolf N. och Anna N. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1990. - Vederbörande taxeringsnämnd beslöt att vid inkomsttaxering 1990 påföra Rolf N. inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet med 193 775 kr avseende realisationsvinst vid avyttring av fastigheten Margretelund 1:43 i Österåkers kommun. Taxeringsnämnden hade i samband därmed medgett Rolf N. uppskov med beskattning av 85 945 kr, motsvarande återstoden av den totala realisationsvinsten om 279 720 kr. Rolf N:s hustru Anna N. beskattades inte med anledning av fastighetsförsäljningen. Sedan makarna N. överklagat taxeringsnämndens beslut fann Länsrätten i Stockholms län i dom den 14 oktober 1992 inte skäl att ändra inkomsttaxeringarna. Makarna N. överklagade hos Kammarrätten i Stockholm, som i dom den 16 december 1994 avslog deras talan. Sedan makarna fullföljt sin talan beslöt Regeringsrätten den 20 oktober 1998 att inte bevilja prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade makarna N. att de skulle beskattas för hälften var av den totala realisationsvinsten och att de skulle medges uppskov med beskattning av hela realisationsvinsten. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. När fastigheten Margretelund 1:43 hade förvärvats var det brukligt att mannen i familjen tecknade köpeavtal och därmed också stod för lagfarten. De hade emellertid förvärvat fastigheten tillsammans för sitt gemensamma boende. Deras gemensamma besparingar hade använts till kontantinsatsen vid köpet och de hade även i övrigt hjälpts åt att betala skulder och kostnader för fastigheten. Mot denna bakgrund gjorde de gällande att Anna N. förvärvat del i fastigheten med dold äganderätt och att realisationsvinsten därför skulle fördelas mellan dem med hälften vardera samt att uppskov med beskattning av vinsten skulle medges. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till resningsansökan och anförde bl.a. följande. Makarnas samstämmiga uppgifter borde godtas och fastigheten fick följaktligen anses förvärvad med samäganderätt. Detta förhållande i förening med att taxeringsfrågan avsåg ett väsentligt belopp gjorde att synnerliga skäl att pröva saken på nytt borde anses föreligga. -Regeringsrätten (1999-10-25, Werner, Baekkevold, Rundqvist, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att vad som förekommit i målet får anses visa att fastigheten Margretelund 1:43 år 1971 förvärvades av makarna N. med samäganderätt på så sätt att vardera maken erhöll hälftenandel av fastigheten. På grund härav och med hänsyn till omständigheterna i övrigt finns synnerliga skäl att pröva den aktuella taxeringsfrågan på nytt. Resning skall därför beviljas. - Vid prövning i sak finner Regeringsrätten att det belopp som taxeringsnämnden påfört Rolf N. såsom realisationsvinst vid försäljningen av fastigheten skall utgå och att i stället den totala realisationsvinsten vid försäljningen skall fördelas mellan makarna med 139 860 kr vardera. Det föreligger därmed förutsättningar att, jämlikt 3 och 6 §§ lagen (1978:979) om uppskov med beskattning av realisationsvinst, medge envar av makarna uppskov med beskattningen av sin realisationsvinst. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i målen angående Rolf och Anna N:s taxeringar 1990. - Regeringsrätten medger, med ändring av taxeringsnämndens beslut i uppskovsfrågan, båda makarna N. uppskov med beskattning av realisationsvinst från försäljningen av fastigheten Margretelund 1:43 i Österåkers kommun. Uppskovsbeloppen fastställs till 139 860 kr för envar av Rolf och Anna N. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och nedsätter Rolf N:s taxeringar 1990 till följande belopp (beloppen här utelämnade). (fd II 1999-10-06, H. Lundgren)

*REGI

*INST