RÅ 1999 not 230

Oriktig rättstillämpning i mål om bygglovsavgift (avslag) / Oriktig rättstillämpning i mål om bygglovsavgift? (resningsärende, avslag)

Not 230. Ansökan av Glenn G. om resning i mål om bygglovsavgift. - Byggnadsnämnden i Huddinge kommun beslutade den 17 september 1987 att bevilja bygglov för ett enbostadshus på fastigheten Fördrängen 3 i Segeltorp. Den 16 juni 1992, § 196, beslutade byggnadsnämnden att bevilja bygglov i efterhand för gjorda ändringar. Samtidigt beslöt nämnden bl.a. om bygglovsavgift för ändring av lov samt murar med 21 390 kr för merarbete med handläggningen. Glenn G. överklagade beslutet. I beslut den 23 december 1993 avslog Länsstyrelsen i Stockholms län överklagandet såvitt avsåg bygglovsavgiften. Glenn G. överklagade beslutet. I dom den 28 maj 1996 avslog Kammarrätten i Stockholm överklagandet rörande bygglovsavgiften. Sedan Glenn G. överklagat kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 23 februari 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Glenn G. ansökte om resning och yrkade att beslutet om bygglovsavgift skulle undanröjas. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Beslutet är fel därför att räkningen är "saltad". Att ta ut tidtaxa för en enkel villa är inte rätt då arbetet med en sådan inte är tidskrävande. Det är felaktigt att debitera för telefonsamtal då det är nämndens skyldighet att svara i telefon. Besiktningsavgift får inte tas ut. Arbetet med att ta fram handlingar får inte avgiftsfinansieras. Han har fått betala 7 500 kr för bygglovet 1987 och 4 300 kr för ändringslovet och om han dessutom skall betala 21 391 kr skulle detta sammanlagt uppgå till 33 191 kr. Detta är inte rimligt för ett bygglov 1988 vilket förhalades till 1992 av kommunens handläggare. -Regeringsrätten (1999-11-04, Lindstam, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Glenn G. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1999-10-26, Liljeros)

*REGI

*INST