RÅ 1999 not 231

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 231. Ansökan av Kenth K. om resning i mål om återbetalningsskyldighet enligt lagen om underhållsstöd. - I beslut den 17 november 1998 avslog Kalmar läns allmänna försäkringskassa en begäran från Kenth K. om anstånd med återbetalningsskyldigheten avseende underhållsstöd. Efter omprövning beslutade försäkringskassan den 30 december 1998 att inte ändra sitt tidigare beslut. Kenth K. överklagade beslutet till Länsrätten i Kalmar län som i dom den 22 januari 1999 avslog överklagandet. Kenth K. fullföljde sin talan till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten beslutade den 23 februari 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - Kenth K. ansökte om resning i målet. Han anförde bl.a. att kammarrätten felaktigt inte hade meddelat prövningstillstånd trots att nya handlingar och bevis - som länsrätten inte tagit del av - kommit in till kammarrätten. I andra hand yrkade Kenth K. att Regeringsrätten skulle pröva ärendet. -Regeringsrätten (1999-11-05, Holstad, Nordborg, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kenth K:s överklagande av kammarrättens beslut har kommit in i rätt tid och kan prövas i ordinär väg. Regeringsrätten tar därför först ställning till frågan om prövningstillstånd kan beviljas. I detta sammanhang kan erinras om att enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) prövningstillstånd kan meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Vad Kenth K. har anfört i resningsfrågan har i enlighet med ovan nämnda bestämmelse blivit beaktat vid Regeringsrättens ställningstagande i frågan om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd I 1999-10-12, Nässlin)

*REGI

*INST