RÅ 1999 not 239

Tillstånd till behandling av avfall och tillverkning av organiskt gödningsmedel, godtagbar miljökonsekvensbeskrivning? (avslag) / Tillstånd till behandling av avfall och tillverkning av organiskt gödningsmedel, godtagbar miljökonsekvensbeskrivning) (rättsprövning, avslag)

Not 239. Ansökan av Henrik T. om rättsprövning av beslut ang. tillstånd till behandling av avfall och tillverkning av organiskt gödningsmedel. - Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade genom beslut den 9 januari 1998, nr 2/98, Rondeco Scandinavia AB tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att inom fastigheten Stora Vika 6:l i Nynäshamns kommun uppföra och driva en anläggning för mottagning och behandling av hushållsavfall och kommunalt avloppsslam samt att av avfallet och slammet tillverka organiskt gödningsmedel. Enligt tillståndet får högst 260 000 ton hushållsavfall och 130 000 ton avloppsslam föras till anläggningen per år. Koncessionsnämnden sköt med stöd av 21 § miljöskyddslagen upp avgörandet av vilka villkor som skall gälla för utsläpp av föroreningar till vatten och luft från verksamheten. Bolaget ålades att i samråd med tillsynsmyndigheten beträffande utsläppen till vatten undersöka mängden vatten som behöver släppas ut till recipient, slag och halter av föroreningar, teknik för att rena vattnet och göra en kemisk-biologisk karaktärisering av vattnet samt beträffande utsläppen till luft undersöka vilka föroreningar utsläppen till luft innehåller - särskilt av luktande ämnen, ammoniak och stoft - och vilka kompletterande reningsåtgärder som kan vidtas. Resultatet av utredningarna jämte förslag till villkor skall ges in till Koncessionsnämnden senast den 1 februari år 2000. - För tillståndet föreskrev Koncessionsnämnden ett antal villkor. - Koncessionsnämnden överlät med stöd av 20 § miljöskyddslagen åt tillsynsmyndigheten att meddela dels villkor för omhändertagande av processvatten för tiden till dess Koncessionsnämnden har avgjort den uppskjutna frågan om utsläpp av sådant vatten, dels ytterligare föreskrifter om lukt om besvärande lukt uppstår. - Koncessionsnämnden fastställde den tidpunkt när verksamheten senast skall ha satts igång till utgången av år 2002. - Henrik T. m.fl. överklagade Koncessionsnämndens beslut nr 2/98 och yrkade att beslutet skulle upphävas och bolagets ansökan om tillstånd avslås. - Statens naturvårdsverk, Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionplane- och trafiknämnden i Stockholms läns landsting, Nynäshamns kommun och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun avgav yttranden i ärendet. - Regeringen lämnade genom beslut den 19 juni 1997 en underrättelse från Naturvårdsverket enligt 4 kap. 2 § andra stycket lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. om den planerade avfallsanläggningen, utan åtgärd. - Nynäshamns kommun antog genom beslut den 23 april 1998 en detaljplan för området enligt vilken området är avsett för den verksamhet Rondeco avser att bedriva. Beslutet har vunnit laga kraft. -Regeringen (Miljödepartementet, 1998-10-15): Klagandena har hos regeringen i stort sett framfört samma synpunkter beträffande verksamheten som framförts i ärendet hos Koncessionsnämnden. Liksom Koncessionsnämnden konstaterar regeringen att i förevarande ärende enligt miljöskyddslagen endast den påverkan på miljön som den på platsen bedrivna verksamheten kan komma att ge upphov till, kan bli föremål för bedömning. Invändningar som rör verksamhetens överensstämmelse med uppställda mål om källsortering, verksamhetens konsekvenser i övrigt för avfallshanteringen i upptagningsområdet och för energihushållningen i Stockholmsregionen samt produktens kvalitet, kan således inte beaktas i detta ärende. - Regeringen finner att utredningen i ärendet är tillräcklig för att ärendet skall kunna avgöras. Enligt gällande detaljplan är området avsett för Rondecos nu aktuella verksamhet. Regeringen delar Koncessionsnämndens och remissmyndigheternas bedömning att de störningar i omgivningen som verksamheten kan ge upphov till bör kunna reduceras genom skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått till nivåer som får godtas från miljösynpunkt. - Mot bakgrund av ovanstående finner regeringen inte skäl ändra Koncessionsnämndens beslut på annat sätt än som anges nedan. - Med hänsyn till tiden för regeringens beslut bör tidpunkten när prövotidsutredningarna senast skall redovisas och tidpunkten när verksamheten senast skall ha satts igång, flyttas fram. - Regeringen ändrar det överklagade beslutet endast så att tidpunkten när prövotidsutredningarna jämte förslag till villkor senast skall ges in till vederbörande tillståndsmyndighet flyttas fram till den 1 oktober år 2000 och tidpunkten när verksamheten senast skall ha satts igång flyttas fram till den 1 oktober år 2003. - Henrik T. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och återförvisa ärendet till regeringen. Till stöd för sin talan åberopade han i huvudsak. Regeringen har avgjort ärendet utan att realistiska alternativ presenterats och utretts av Rondeco Scandinavia AB (bolaget). I det aktuella ärendet är realistiska lokaliseringsalternativ centralt för att den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skall fogas till ansökan skall möjliggöra en samlad bedömning av den planerade anläggningens och verksamhetens inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser. Trots att realistiska lokaliseringsalternativ alltså inte presenterades av bolaget fann regeringen i sitt beslut att utredningen i ärendet var tillräcklig för att ärendet skulle kunna avgöras. Regeringens beslut rymmer ingen utförlig diskussion angående underlaget för bedömningen i lokaliseringsfrågan. Detta synes anmärkningsvärt eftersom den MKB som presenterades, åtminstone vad gäller lokaliseringsfrågan, knappast kan sägas vara en MKB mer än till namnet. Regeringens beslut strider därför mot 13 § första stycket 2 i den vid tidpunkten för beslutet gällande miljöskyddslagen (1969:387). I vart fall har en eventuell värdering av det i och för sig otillräckliga underlag som presenterats av bolaget varit felaktig. - Regeringsrätten (1999-11-11, Werner, Baekkevold, Rundqvist, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Sökanden har som grund för sin ansökan i huvudsak åberopat att den miljökonsekvensbeskrivning som föreligger i ärendet inte uppfyller kraven i 13 § första stycket 2 miljöskyddslagen. - Av denna bestämmelse framgår att en ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som möjliggör en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser. - Enligt Regeringsrättens mening uppfyller den i målet aktuella miljökonsekvensbeskrivningen kraven enligt 13 § första stycket 2 miljöskyddslagen. Vad som förekommit i tillståndsärendet utvisar inte heller att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller ha överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har enligt den tillämpliga lagstiftningen. Av det sagda följer att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt som Henrik T. angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-10-05, Perttu)

*REGI

*INST