RÅ 1999 not 243

Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om sjukpenninggrundande inkomst (fråga om sänkning varit tillåten för försäkrad som varit helt sjukskriven)

Not 243. Överklagande av Berit L. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om sjukpenninggrundande inkomst. - Berit L. hade en sjukpenninggrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, som fr.o.m. den 5 juni 1992 uppgick till 161 837 kr och baserades på inkomster av heltidsarbete hos Konsum/OBS och extraarbete hos Färjestads Travsällskap. Hon var sjukskriven fr.o.m. den 31 augusti 1992 och uppbar för tid därefter hel sjukpenning enligt AFL. Halvt sjukbidrag beviljades henne enligt samma lag för tid fr.o.m. den 1 mars 1993 men hon var fortsatt helt sjukskriven till dess hon erhöll helt sjukbidrag fr.o.m. den 1 juli 1994. - Värmlands läns allmänna försäkringskassa beslutade i samband med att halvt sjukbidrag beviljades att fastställa Berit L:s sjukpenninggrundande inkomst fr.o.m. den 1 mars 1993 till 72 100 kr på grundval av inkomst av 20 timmars arbete i veckan hos Konsum/OBS. Berit L. begärde den 24 januari 1995 hos kassan att hennes sjukpenninggrundande inkomst skulle ändras så att den omfattade även halva inkomsten från Färjestads Travsällskap. Som skäl för detta angav hon att hon på grund av sjukdom inte hade kunnat återgå i arbete. Genom beslut den 16 februari 1995 prövade kassan om Berit L:s sjukpenninggrundande inkomst fr.o.m. den 1 mars 1993 skulle ändras enligt 20 kap. 10 a § AFL, men fann inte så vara fallet eftersom kassans tidigare beslut inte kunde anses vara uppenbart oriktigt. - Berit L. överklagade beslutet av den 16 februari 1995 till Länsrätten i Värmlands län som i dom den 4 december 1995 (mål nr 740-95) avslog överklagandet. Berit L. överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut i protokoll den 22 november 1996 inte meddelade prövningstillstånd. - Berit L. yrkade i Regeringsrätten att hennes sjukpenninggrundande inkomst skulle fastställas till hälften av de sammanlagda inkomsterna från hennes båda arbeten, alternativt att prövningstillstånd skulle beviljas i kammarrätten för prövning av länsrättens dom. - Riksförsäkringsverket anförde i yttrande att Regeringsrätten borde upphäva det överklagade beslutet och meddela Berit L. prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. Verket framhöll att kammarrätt borde bevilja prövningstillstånd i ett fall som detta då skydd för den sjukpenninggrundande inkomsten kunde ha förelegat med anledning av att den försäkrade inte hade förvärvsarbetat på grund av sjukdom och omständigheterna inte var sådana att det framstod som uppenbart att länsrättens dom inte borde ändras. -Regeringsrätten (1999-11-15, Swartling, Baekkevold, Rundqvist, Sandström, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får kammarrätt i de fall det är särskilt föreskrivet pröva ett överklagande från länsrätten endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Sådant tillstånd meddelas bl.a. enligt paragrafens andra stycke 2 om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. Enligt AFL gäller krav på prövningstillstånd i kammarrätt. - Bestämmelserna i 3 kap. AFL om sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst kompletteras av föreskrifter som Riksförsäkringsverket meddelat om sjukpenninggrundande inkomst (RFFS 1981:5, numera RFFS 1998:12). Enligt dessa föreskrifter gäller att den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten inte skall sänkas och att den får anpassas efter löneutvecklingen inom den försäkrades yrkesområde när det gäller försäkrad som inte fyllt 65 år och som inte förvärvsarbetar av anledning som berättigar till bl.a. sjukpenning enligt 3 kap. AFL. - Försäkringskassans ursprungliga beslut innebar en sänkning av Berit L:s sjukpenninggrundande inkomst till 72 100 kr med verkan fr.o.m. den tidpunkt då hon blev berättigad till pensionsförmån i form av halvt sjukbidrag. Det som kan betecknas som sakfrågan i målet gäller om försäkringskassans beslut har blivit oriktigt och skulle ha ändrats enligt 20 kap. 10 a § AFL på grund av att beslutet fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller byggt på uppenbart felaktig rättstillämpning eller liknande. Länsrätten har vid sin prövning konstaterat att Berit L. var fortsatt sjukskriven och inte återgick i arbete efter det att hon beviljades halvt sjukbidrag. Förutsättningar att enligt 20 kap. 10 a § AFL ändra försäkringskassans beslut har emellertid inte ansetts föreligga. - Regeringsrätten bedömer att det med hänsyn till vad som upplysts om Berit L:s sjukdomsförhållanden har krävts närmare överväganden om betydelsen i ett fall som det förevarande av Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förbud mot att sänka den sjukpenninggrundande inkomsten för en försäkrad som inte förvärvsarbetar på grund av sjukdom som berättigar till sjukpenning. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att det inför kammarrättens ställningstagande till frågan om prövningstillstånd bör ha framstått som osäkert om länsrätten i sin dom har kommit till ett riktigt slut. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd med stöd av 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Berit L. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Länsrättens i Värmlands län dom den 4 december 1995 i mål nr 740-95. - Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 1999-10-19, Levin)

*REGI

*INST