RÅ 1999 not 252

Ansökan av Hans A. om resning i mål ang. beräkning av realisationsvinst vid inkomsttaxering 1994

Not 252. Ansökan av Hans A. om resning i mål ang. beräkning av realisationsvinst vid inkomsttaxering 1994. - Hans A. sålde år 1993 fastigheten Äng 3:30 för 600 000 kr. Vid 1994 års taxering beräknade skattemyndigheten den skattepliktiga realisationsvinsten till 180 000 kr med tillämpning av dåvarande s.k. takregel 1, dvs. till 30 procent av försäljningspriset. Skattemyndigheten ansåg att Hans A. inte hade styrkt yrkat avdrag för förvärvs- och förbättringskostnader med 600 540 kr. Hans A. överklagade beslutet. Länsrätten i dåvarande Älvsborgs län biföll enligt dom den 18 april 1996 inte överklagandet. Hans A. överklagade länsrättens dom. Kammarrätten i Göteborg ändrade enligt dom den 25 mars 1998 inte den överklagade domen. Sedan Hans A. överklagat kammarrättens dom, beslöt Regeringsrätten den 26 oktober 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Hans A. ansökte om resning och yrkade att den skattepliktiga realisationsvinst som uppkommit vid fastighetsförsäljningen skulle sättas ned. Han anförde att nya omständigheter förelåg i ärendet eftersom han återfunnit kvitton hänförliga till fastigheten. Vidare åberopade han ett intyg utfärdat den 25 februari 1999 vari angavs ungefärliga förbättringskostnader nedlagda under åren 1980-1986. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till resningsansökan och anförde att den skattepliktiga realisationsvinsten kunde beräknas till 144 631 kr sedan avdrag medgetts från försäljningspriset med 437 369 kr för förvärvs- och förbättringskostnader enligt uppvisade kvitton. -Regeringsrätten (1999-11-25, Holstad, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att skäl för resning föreligger i fråga om beräkningen av den skattepliktiga realisationsvinst som uppkommit vid Hans A:s försäljning av fastigheten Äng 3:30. Hans A. bör därvid, i enlighet med vad Riksskatteverket tillstyrkt, medges avdrag för med kvitton och fakturor styrkta förvärvs- och förbättringskostnader om 437 369 kr. Tillräckliga skäl för ytterligare avdrag föreligger inte. Den skattepliktiga realisationsvinsten skall således beräknas till 144 631 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och bestämmer den skattepliktiga realisationsvinsten vid försäljningen av Äng 3:30 till 144 631 kr. (fd I 1999-11-09, Silfverhjelm)

*REGI

*INST