RÅ 1999 not 255

Ansökan om resning m.m. avvisad när ansökan avsett mål som avgjorts genom beslut av taxeringsnämnd resp. skattemyndighet

Not 255. Överklagande av Lars L. ang. eftertaxeringar för inkomst för åren 1988-1990 samt ansökan om resning eller återställande av försutten tid i ärenden avseende hans taxeringar samma år. - Lars L:s taxeringar åren 1988-1993 fastställdes i första instans enligt beslut som vann laga kraft. - Enligt dom den 20 december 1994 av Länsrätten i Malmöhus län eftertaxerades Lars L. för år 1988-1990 för inkomst och beträffande år 1990 också för förmögenhet. Enligt dom den 27 februari 1997 avslog Kammarrätten i Göteborg Lars L:s överklagande av länsrättens dom. - Hos Regeringsrätten ansökte Lars L. om prövningstillstånd med yrkande att eftertaxeringarna för åren 1988-1990 skulle undanröjas. I andra hand, för det fall att prövningstillstånd inte meddelades, yrkade han att taxeringarna 1988-1993 skulle hållas öppna genom tillämpning av reglerna om resning eller återställande av försutten tid. -Regeringsrätten (1999-11-26, Björne, Lindstam, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl meddela prövningstillstånd såvitt avser Lars L:s talan beträffande eftertaxeringarna. - I fråga om ansökningen om resning eller återställande av försutten tid skall enligt 8 § första stycket 3 och 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar sådan ansökan prövas av kammarrätt om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Lars L:s taxeringar åren 1988-1993 har slutligt avgjorts av taxeringsnämnd respektive skattemyndigheten. Ansökningen skall följaktligen prövas av kammarrätt. - Önskar Lars L. resning eller återställande av försutten tid för överklagande har han att hos Kammarrätten i Göteborg ansöka om detta och därvid ange vad som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd såvitt avser Lars L:s talan beträffande de åsatta eftertaxeringarna. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar Lars L:s ansökan om resning eller återställande av försutten tid. (fd I 1999-11-09, Dahlin)

*REGI