RÅ 1999 not 260

Förhandsbesked undanröjdes eftersom tillräckligt underlag för besvarande av frågan huruvida sökanden var ett förvaltningsföretag inte fanns i ansökningshandlingarna

Not 260. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB om det var ett förvaltningsföretag i den mening som avsågs i 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Om svaret var nekande önskade X AB svar på frågan om bolagets aktier i Y AB var näringsbetingade enligt samma lagrum . -Skatterättsnämnden (1998-10-09, Ersson, ordf., Wingren, Johansson, Svensson, Tollerz, Virin, Öqvist): Förhandsbesked. Fråga 1. Med de förutsättningar som gäller för frågan är X AB inte ett förvaltningsföretag. - Fråga 2. Reglerna om frikallelse från skattskyldighet för utdelning i 7 § 8 mom. tredje stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är tillämpliga. - Motivering. Fråga 1. X AB har ägarintressen i Y AB utan att för den skull ha ett bestämmande inflytande över bolaget. X AB har sedan bildandet inte bedrivit någon annan verksamhet än sådan verksamhet som hör samman med förvaltning av dels det egna aktieinnehavet i Y AB och dels en aktiepost i Y AB som ägs av Z, X AB:s moderföretag. - - - Den verksamhet som X AB numera kommer att bedriva som representant för Z:s moderföretag får ses som en "rörelse" i sig. Verksamheten kan alltså inte anses utgöra enbart ett led i förvaltningen av aktierna i Y AB. Den fråga som aktualiseras är därför om aktieinnehavet i Y AB skall hänföras till denna rörelse eller om det skall behandlas som tillgång i - en från rörelsen skild - förvaltande verksamhet. Hänförs aktieposten till rörelsen är det helt klart att X AB inte är ett förvaltningsföretag. - Av de uppgifter som lämnats i ärendet framgår att det finns ett nära samband mellan den av X AB i egen regi bedrivna rörelsen och verksamheten i Y AB. Den omständigheten är enligt nämndens bedömning tillräcklig för att aktierna i Y AB skall ses som tillgångar i den av X AB (direkt) bedrivna rörelsen. Av den bedömningen följer att X AB inte är ett förvaltningsföretag. - Med de förutsättningar som gäller enligt fråga 1 är X AB:s aktieinnehav i Y AB betingat på det sätt som avses i det ifrågavarande lagrummet. - I överklagandet yrkade Riksskatteverket i första hand att Regeringsrätten skulle undanröja det meddelade förhandsbeskedet då enligt Riksskatteverkets uppfattning ansökningen borde ha avvisats. I andra hand yrkade Riksskatteverket att det meddelade förhandsbeskedet ändrades på så sätt att Regeringsrätten förklarade att X AB var ett förvaltningsföretag och att reglerna om frikallelse från skattskyldighet för utdelning i 7 § 8 mom. tredje stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte var tillämpliga. - X AB vidhöll sin uppfattning att bolaget inte var ett förvaltningsföretag i sedvanlig mening och att aktieinnehavet därför också kunde ses som en integrerad del av den egentliga rörelseverksamheten. - Regeringsrätten (1999-12-03, Holstad, Lindstam, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett svenskt aktiebolag skall anses som ett förvaltningsföretag enligt 7 § 8 mom. andra stycket lagen om statlig inkomstskatt om bolaget förvaltar värdepapper eller likartad lös egendom och därutöver inte direkt eller indirekt i mer än obetydlig omfattning bedriver annan verksamhet. - Av handlingarna i målet framgår varken den absoluta eller relativa omfattningen av den verksamhet som X AB kommer att bedriva vid sidan av värdepappersförvaltning. Tillräckligt underlag för att meddela förhandsbesked i de frågor som bolaget ställt föreligger därför inte. På grund härav skall förhandsbeskedet undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen. - Regeringsrätten erinrar om innehållet i 17 § andra stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. - (Regeringsrådet Björne var av skiljaktig mening och gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde Skatterättsnämndens beslut.) (fd I 1999-11-02, Olsson)

*REGI

*INST