Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-04-29
Ändring införd
SFS 1998:189 i lydelse enligt SFS 2020:855
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Lag (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller förhandsbesked om

 1. skatt eller avgift som avses i
  1. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
  2. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för dem som avses i 2 § första stycket14 och 6–10 i den lagen, c) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
  3. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
  4. inkomstskattelagen (1999:1229), och
  5. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
 2. punktskatt som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
 3. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
 4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), och 5. skatt enligt kupongskattelagen (1970:624).

[S2]Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en enskild eller det allmänna ombudet hos Skatteverket. Lag (2015:885).

2 §  Skatterättsnämnden består av högst fjorton ledamöter och högst tio ersättare. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för högst fyra år i taget.

[S2]Skatterättsnämnden sammanträder på två avdelningar, en för direkt skatt och en för indirekt skatt. Regeringen bestämmer ledamöternas och ersättarnas fördelning på avdelningarna och utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande på varje avdelning.

3 §  Skatterättsnämnden är beslutsför när ordföranden vid sammanträdet samt fem andra ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutsför med färre ledamöter, om tre av dem, bland dem ordföranden, är ense om utgången i ärendet. Fler än ordföranden samt sex andra ledamöter får inte delta i nämndens beslut. Lag (2020:855).

Prop. 2019/20:197: I paragrafen finns bestämmelser om Skatterättsnämndens beslutsförhet.

Andra stycket tas bort. Ändringen är föranledd av att en ny paragraf, 3 a §, införs och görs i syfte att undvika överlappande regler.

Övriga ändringar är redaktionella. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

3 a §  Skatterättsnämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked. Lag (2020:855).

Prop. 2019/20:197: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om Skatterättsnämndens möjligheter att besluta om delegation.

I paragrafen anges att Skatterättsnämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked. Det kan t.ex. röra sig om beslut om utlämnande av allmän handling, rättidsprövning av ett överklagande eller avskrivning av ett ärende efter ...

4 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggningen i Skatterättsnämnden tillämpas bestämmelserna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Förutsättningar för förhandsbesked

5 §  Efter ansökan av en enskild får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

[S2]Första stycket gäller även den som

 1. avser att beställa en trycksak av en skattskyldig om frågan gäller skatteplikt för trycksak enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam eller
 2. i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.
 • HFD 2017:72:En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.
 • HFD 2015:41:I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • HFD 2014 not 84:Frågan om skuldförhållandet enligt bestämmelserna om avdragsbegränsning för räntor var huvudsakligen affärsmässigt motiverat inte lämpade sig för förhandsbesked (inkomstskatt)
 • HFD 2015 not 27:Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked / Frågan om det förelåg en väsentlig skatteförmån enligt bestämmelserna om avdragsbegränsning för räntor inte lämpade sig för förhandsbesked (inkomstskatt)
 • HFD 2017:52:Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan.
 • HFD 2015:78:En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.
 • HFD 2014 not 85:Frågan om det förelåg en väsentlig skatteförmån enligt bestämmelserna om avdragsbegränsning för räntor inte lämpade sig för förhandsbesked (inkomstskatt)
 • HFD 2018:3:En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig rättstillämpning. Förhandsbesked avseende inkomstskatt.
 • HFD 2014:74:Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten.
 • HFD 2014:18:Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II).
 • HFD 2021:9:En ansökan om förhandsbesked avsåg en fråga som redan var besvarad i Högsta förvaltningsdomstolens praxis och ansökningen avvisades därför i den delen. Även fråga om hur styrelsearvoden i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.
 • RÅ 2009:66:Förhandsbesked borde inte ha lämnats angående skattskyldigheten för en viss verksamhet när verksamheten har varit föremål för prövning i den ordinarie taxeringsprocessen.
 • HFD 2018:66:Fråga om hur det ska bedömas om en industriell verksamhet tillhör någon av de verksamhetskategorier som anges i bilaga I till det s.k. handelsdirektivet vid tillämpningen av reglerna om återbetalning av skatt enligt lagen om skatt på energi. Även fråga om förhandsbesked kan lämnas i en fråga som avser återbetalning av skatt till en skattskyldig. Förhandsbesked om energi- och koldioxidskatt.
 • HFD 2020:63:Frågan om en s.k. nyckelperson i en företagsgrupp inom riskkapitalbranschen ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till ett annat land har inte ansetts kunna besvaras genom förhandsbesked. Förhandsbesked om inkomstskatt.

6 §  I ärenden som avses i 1 § första stycket 1 och 4 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

 1. frågan angår en enskild och gäller ett yrkande eller en ansökan som denne framställt hos Skatteverket,
 2. Skatteverket har fattat ett beslut i saken och beslutet gått den enskilde emot samt
 3. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas. Lag (2003:666).

 • HFD 2018:35:Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan avsett mera allmänna frågeställningar som inte ansetts vara av det slaget att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.
 • RÅ 2001:25:En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • HFD 2018:26:Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom det inte av ansökan har framkommit att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

6 a §  I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

 1. frågan angår en enskild,
 2. Skatteverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, Tullverket har fattat ett beslut i saken,
 3. beslutet gått den enskilde emot, och
 4. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas. Lag (2007:464).

7 §  En ansökan om förhandsbesked skall vara skriftlig.

[S2]I ansökan skall sökanden lämna de uppgifter som behövs för att förhandsbesked skall kunna lämnas.

 • HFD 2020:23:Ansökan om förhandsbesked har avvisats på grund av ofullständigt underlag.

8 §  Skatterättsnämnden får anmoda sökanden att inom viss tid komma in med de ytterligare upplysningar som nämnden anser sig behöva för att pröva ansökan om förhandsbesked.

[S2]Skatterättsnämnden får i fråga som avses i 1 § första stycket 2 begära varuprov av sökanden.

Tidsfrister

9 §  En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast den dag då deklaration senast ska lämnas till ledning för det beslut om slutlig skatt eller den taxering som frågan avser.

[S2]En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden innan den första redovisningsperiod som berörs av den fråga som ansökan avser har börjat. Om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder ska ansökan ha kommit in senast den dag då deklaration senast ska lämnas.

[S3]En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 5 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast inom fyra månader efter utdelningstillfället. Lag (2015:885).

Prop. 2015/16:14: I tredje stycket, som är nytt, regleras inom vilken frist en ansökan om förhandsbesked om kupongskatt senast ska ha kommit in till Skatterättsnämnden. Vad som avses med utdelningstillfälle framgår av 2 § första stycket kupongskattelagen.

10 §  En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av det andra året efter det år beskattningsåret löpte ut eller före utgången av året efter taxeringsåret.

[S2]En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av andra året efter utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat. Lag (2011:1254).

Prop. 1999/2000:105: Ändringarna innebär att Riksskatteverkets möjlighet att begära förhandsbesked i punktskattefrågor tas bort. En enskild persons möjlighet att begära förhandsbesked kvarstår och i dessa ärenden får Riksskatteverket ställning av motpart enligt 11 § i lagen. Se vidare avsnitt 7.6.

Motpart

11 §  Om en enskild ansöker om förhandsbesked är Skatteverket motpart i ärendet.

[S2]Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansöker om förhandsbesked är den enskilde som frågan angår motpart i ärendet. Lag (2003:666).

Hinder mot att pröva ansökan

12 §  Finner Skatterättsnämnden med hänsyn till ansökans innehåll att förhandsbesked inte bör lämnas skall ansökan avvisas. Detsamma gäller om ansökan kommit in för sent.

[S2]En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket skall avvisas om den fråga som ansökan avser efter överklagande har anhängiggjorts vid allmän förvaltningsdomstol innan ansökan kommit in till Skatterättsnämnden.

[S3]En ansökan får avvisas utan att den som är motpart ges tillfälle att yttra sig i ärendet. Lag (2003:666).

 • HFD 2020:23:Ansökan om förhandsbesked har avvisats på grund av ofullständigt underlag.
 • HFD 2011:35:Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked i skattefråga.
 • HFD 2020:63:Frågan om en s.k. nyckelperson i en företagsgrupp inom riskkapitalbranschen ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till ett annat land har inte ansetts kunna besvaras genom förhandsbesked. Förhandsbesked om inkomstskatt.
 • RÅ 2009:92:Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.

13 §  Om motparten till det allmänna ombudet hos Skatteverket inte längre vidhåller det yrkande eller den ansökan som han framställt hos Skatteverket, förfaller ärendet om förhandsbesked. Lag (2003:666).

Handläggning

14 §  Om ansökan inte omedelbart avvisas skall Skatterättsnämnden ge motparten tillfälle att yttra sig skriftligen.

[S2]Skatterättsnämnden kan bereda parterna tillfälle att muntligen lämna upplysningar inför nämnden.

Förhandsbeskedet

15 §  I förhandsbeskedet skall Skatterättsnämnden i den omfattning som nämnden anser lämplig ange hur den fråga som förhandsbeskedet avser skall bedömas.

[S2]Förhandsbeskedet skall delges parterna.

16 §  Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol i förhållande till den enskilde som beskedet angår, om denne yrkar det.

[S2]Förhandsbeskedet är dock inte bindande om en författningsändring påverkar den fråga som beskedet avser. Lag (2003:666).

 • HFD 2017:52:Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan.

Avgift, kostnad och ersättning

17 §  För ett förhandsbesked rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1, 4 eller 5 får Skatterättsnämnden ta ut en avgift av en enskild sökande enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Om Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer ett förhandsbesked på grund av att det inte borde ha lämnats, ska avgiften betalas tillbaka. Lag (2015:885).

Prop. 2015/16:14: I paragrafen regleras Skatterättsnämndens möjlighet att ta ut avgift för ett förhandsbesked. Genom ändringen i första stycket får nämnden ta ut avgift för förhandsbesked rörande kupongskatt.

18 §  Om Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen gör en undersökning eller anlitar en sakkunnig för att utreda en varas beskaffenhet ska sökanden betala för detta om inte nämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen medger undantag. Lag (2010:1452).

19 §  Avgift enligt 17 § och kostnad enligt 18 § som inte betalats inom den tid Skatterättsnämnden angett får tas ut genom indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

[S2]Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

20 §  I ärenden och mål om sådana förhandsbesked som det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1254).

Vilandeförklaring

21 §  Om en fråga i ett mål vid en allmän förvaltningsdomstol har samband med en fråga om förhandsbesked som är anhängig i Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen, får domstolen förordna att målet helt eller delvis ska vila till dess att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Lag (2010:1452).

 • RÅ 2009:92:Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Överklagande

22 §  Ett förhandsbesked och Skatterättsnämndens beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning får överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

[S2]Ett överklagande ska ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av förhandsbeskedet eller, om överklagandet gäller ett beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

[S3]Om en enskild ansöker om förhandsbesked, får Skatteverket överklaga förhandsbeskedet oavsett utgången i Skatterättsnämnden och även om någon ändring inte yrkas. Om det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked, har ombudet samma rätt. Lag (2011:1254).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i tredje stycket föranleds av att såväl Skatteverket som det allmänna ombudet hos verket kan vara part i Skatterättsnämnden. I bestämmelsen klargörs bl.a. rågången mellan Skatteverket och det allmänna ombudet vad gäller rätten att överklaga nämndens beslut till Regeringsrätten.

 • RÅ 2001:23:Plenimål. Fråga om ramen för Regeringsrättens prövning då Riksskatteverket i överklagande av förhandsbesked endast yrkat fastställelse av detta.

23 §  Beslut om avvisande av ansökan enligt 12 §, avgift enligt 17 §, kostnad enligt 18 § eller vilandeförklaring enligt 21 § får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998, då lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor skall upphöra att gälla.
  2. Den nya lagen gäller, om inte annat sägs i 3 eller 4, även vid handläggningen av ansökningar som kommit in till Skatterättsnämnden före ikraftträdandet men då ännu inte prövats.
  3. Bestämmelsen i 19 § tillämpas, när det gäller kostnad enligt 18 §, endast på ansökningar som kommit in till Skatterättsnämnden efter ikraftträdandet.
  4. Om Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om tidsfristen för ett överklagande.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:194, Prop. 1997/98:65, Bet. 1997/98:SkU19
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2000:488) om ändring i lagen (1988:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Vid begäran om förhandsbesked i en fråga där skattemyndigheten fattat beslut före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:336) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2000/01:243, Prop. 2000/01:110, Bet. 2000/01:SkU23
Omfattning
ändr. 1, 6, 10 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1008) om ändring i lagen (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2002/03:41, Prop. 2002/03:5, Bet. 2002/03:SkU2
Omfattning
ändr. 1 § i 2002:425

Lag (2003:666) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter i 1 § andra stycket samt 6 och 6 a §§ gäller fortfarande om skattemyndighet har fattat ett beslut i saken. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 3. Äldre föreskrifter i 12 § gäller fortfarande om ansökningen har gjorts av Riksskatteverket. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 4. Föreskrifterna i 13 § gäller även om yrkande eller ansökan har framställts till skattemyndighet.
 5. Äldre föreskrifter i 11 och 20 §§ skall gälla för ansökan som har gjorts före ikraftträdandet. Vad som i 11 § sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 6. Skatteverket får överklaga ett förhandsbesked enligt föreskrifterna i 22 § även om Riksskatteverket varit part i ärendet hos Skatterättsnämnden.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 6, 6 a, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 22 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2007:464) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2006/07:198, Prop. 2006/07:96, Bet. 2006/07:SkU22
Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2010:1452) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 17, 18, 21, 22 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. De nya bestämmelserna i 9 § första stycket och 10 § första stycket tilllämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Bestämmelserna tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
 3. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 20 och 22 §§ tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
ändr. 1, 9, 10, 20, 22 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1283) om ändring i lagen (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 1 § i 2011:1254

Lag (2015:885) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på ansökan om förhandsbesked som har kommit in till Skatterättsnämnden efter den 31 december 2015.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:65, Prop. 2015/16:14, Bet. 2015/16:SkU7
Omfattning
ändr. 1, 9, 17 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2020:855) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Förarbeten
Rskr. 2020/21:26, Prop. 2019/20:197, Bet. 2020/21:SkU4
Omfattning
ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2020-12-01