RÅ 1999 not 261

Ansökan av Aina A. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Aina A. bedrev taxirörelse. I sina självdeklarationer för taxeringsåren 1993-1995 redovisade hon värde av bilförmån med ett halvt basbelopp för vart och ett av taxeringsåren. Skattemyndigheten i Älvsborgs län påförde henne värde av bilförmån utan jämkning. Aina A. överklagade skattemyndighetens beslut och yrkade att värdet av bilförmån skulle sättas ned till ett halvt basbelopp för respektive taxeringsår. Överklagandena avslogs av Länsrätten i Älvsborgs län enligt domar den 11 november 1997, den 20 oktober 1997 och den 17 december 1997. Sedan Aina A. överklagat dessa domar beslutade Kammarrätten i Göteborg enligt domar den 14 december 1998 att inte ändra länsrättens domar. Kammarrätten delade enligt dom samma dag länsrättens bedömning rörande förutsättningarna för jämkning av förmånsvärdet men gjorde viss ändring vid beräkningen av bilförmånens värde. Regeringsrätten beslutade den 1 juni 1999 att inte meddela prövningstillstånd

Not 261. Ansökan av Aina A. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Aina A. bedrev taxirörelse. I sina självdeklarationer för taxeringsåren 1993-1995 redovisade hon värde av bilförmån med ett halvt basbelopp för vart och ett av taxeringsåren. Skattemyndigheten i Älvsborgs län påförde henne värde av bilförmån utan jämkning. Aina A. överklagade skattemyndighetens beslut och yrkade att värdet av bilförmån skulle sättas ned till ett halvt basbelopp för respektive taxeringsår. Överklagandena avslogs av Länsrätten i Älvsborgs län enligt domar den 11 november 1997, den 20 oktober 1997 och den 17 december 1997. Sedan Aina A. överklagat dessa domar beslutade Kammarrätten i Göteborg enligt domar den 14 december 1998 att inte ändra länsrättens domar. Kammarrätten delade enligt dom samma dag länsrättens bedömning rörande förutsättningarna för jämkning av förmånsvärdet men gjorde viss ändring vid beräkningen av bilförmånens värde. Regeringsrätten beslutade den 1 juni 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - Aina A. begärde resning i målen. Hon anförde att hon för taxeringsåren 1993-1995 hade redovisat ett halvt basbelopp som värde av bilförmån i sina självdeklarationer i enlighet med skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU10. Detta hade inte godkänts av skattemyndigheten och utgången i målen hade inte påverkats av att hon under de år ärendet varit uppe hade rättat till de brister i bevisföringen som skattemyndigheten påtalat. Inte heller hade hänsyn tagits till hennes ålder, sociala situation och omvittnade rädsla för bilkörning. Resultatet var att hon hade en skatteskuld på 73 545 kr och att staten hotade att återkalla hennes trafiktillstånd. Hon önskade en förnyad bedömning. -Regeringsrätten (1999-12-03, Holstad, Eliason, Schäder): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Aina A. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1999-11-24, Bolin)

*REGI

*INST